Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 18, 2017

370 – Δὲν ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο

Μία κλειστὴ θάλασσα, ὀμφαλὸς τῆς Γῆς


370 – Δὲν ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο

Ἡ Ἱστορία δὲν οἰκοδομήθη μὲ κέντρο τὴν Κίνα. Οἰκοδομήθη μὲ κέντρο τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ, τὸ κέντρο τοῦ κέντρου τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ Αἰγαῖο. Πρὸς τὸ Αἰγαῖο κατηυθύνθη ἡ κινεζικὴ Ὁδὸς τῆς Μετάξης καὶ οἱ φραγκικὲς σταυροφορίες.

Ὅσο ἡ οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία γύρω ἀπὸ τὸ ἡνωμένο Αἰγαῖο ἦτο ἀρραγής, κουνούπι δὲν μετεφέρετο ἀπὸ Κίνας πρὸς Φραγκιὰ καὶ ἀπὸ Φραγκιᾶς πρὸς Κίνα. Ὁ σταθερὸς στόχος τῆς Φραγκιᾶς ἦταν νὰ διαμελίσῃ τὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς γιὰ νὰ περάσῃ στὴν Ἰνδία καὶ τὴν Κίνα, κάτι ποὺ τὸ ἐπέτυχε μὲ τὶς σταυροφορίες τὸ 1204 ἀλλὰ ποὺ τῆς ἔκλεισε πάλι τὸν δρόμο ἡ ἐπανασύσταση τῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ τοὺ Ὀθωμανούς.

Ἀπελπισμένος, ὁ Χριστόφορος Κολόμβος, μαθαίνοντας ὅτι ἡ Γῆ ἦτο σφαιρική, ἀπεφάσισε, μὴ δυνάμενος νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πρὸς τὴν Ἰνδία  γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἰνδικῶν μπαχαρικῶν,, νὰ σαλπάρη πρὸς Δυσμάς, γιὰ νὰ φθάσῃ στὴν Ἰνδία, κάνοντας τὸν γύρω  τῆς Γῆς καὶ ἔτσι ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερικὴ ποὺ ὠνόμασε Δυτικὲς Ἰνδίες.

Οἱ Φράγκοι ὅμως δὲν τὰ ἔβαλαν κάτω καὶ δημιουργῶντας στὸν ΙΗ΄αἰῶνα τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα διαμελισμοῦ τῆς Οἰκουμενικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπέτυχαν τελικὰ τὸ 1920, μὲ τα βαλκανικὰ καὶ ἀραβικὰ τσιράκια τους νὰ τὴν διαμελίσουν ὁλοσχερῶς καὶ συνεπῶς καὶ τὴν καρδιά της, τὸ Αἰγαῖο, στὸ ὄνομα τῶν μουσουλμάνων τῶν Ἰνδιῶν.

Ἀλλὰ διαιρῶντας τὸ Αἰγαῖο, ἐπέτρεψαν στὴν Κίνα νὰ φθάση στὸν Πειραιᾶ μέσῳ τῆς Νέας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης καὶ νὰ εὑρεθῇ πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὴν Δύση καὶ τὴν Ἀμερική. Καταστρέφοντας τὴν Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς (500 π.Χ. – 1920 μ.Χ) ἐδημιούργησαν  τὸ σκιάχτρο τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος, τῆς τελικῆς πυρηνικῆς ἀναμετρήσεως στὸ Αἰγαῖο Ἀμερικῆς-Κίνας.

Ἴσως εἶναι ἀκόμη καιρὸς, ἐμεῖς, οἱ κάτοικοι τοῦ Αἰγαίου, νὰ ἐπέμβουμε γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε τὸ τέλος τοῦ κόσμου ποὺ θὰ προκαλέσουν οἱ ἀντίπαλοι ἰμπεριαλισμοί τῆς Κίνας καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ Βενιζέλος ἔσφαλε νομίζοντας ὅτι ἠδύνατο νὰ ἑνώσῃ τὸ Αἰγαῖο ἐπεκτείνοντας τὸ ἑλληνικὸ κράτος στὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας.

Ὁ Μεταξᾶς ἔβλεπε σωστὰ ὅταν ἔλεγε ὅτι ἦτο ἀδύνατον κὰ κρατᾷς τὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας χωρὶς νὰ ἐπεκταθῇς ἐπὶ ὁλοκλήρου τοῦ ὁροπεδίου τῆς σημερινῆς Τουρκίας. Αὐτὸ εἶχαν παραμελήσει οἱ ἑλληνικὲς πόλεις τῆς Ἰωνίας ποὺ εὑρίσκοντο ὑπὸ τὴν συνεχῇ πολιορκία τῆς ἠπειρωτικῆς Περσίας καὶ ἐχρειάσθη νὰ κόψῃ τὸν Γόρδιο Δεσμὸ ὁ Ἀλέξανδρος, νὰ γίνῃ διάδοχος τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Περσῶν καὶ νὰ δημιουργήσῃ γιὰ τὰ ἑπόμενα 2.500 χρόνια τὴν Οἰκουμενικὴ Αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, μὲ κέντρο τὸ Αἰγαῖο.

Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ 1923, γιὰ τὴν ὁποία δὲν εὐθύνονται οὔτε οἱ Ἕλληνες, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, ἀλλὰ οἱ Φράγκοι ποὺ παρέσυραν τὸν ὀνειροπόλο Βενιζέλο, ὁ ὁποῖος ἐφαντάσθη τὴν Ἑλλάδα δυτική, συνεπῶς καὶ ἰμπεριαλιστική, ἀπὸ τὸ 1923 ἕως τὸ 1974, μὲ τὶς συνθῆκες τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καὶ τῶν Παρισίων τοῦ 1946, τὸ Αἰγαῖο παρέμενε κουτσό, μόνον μὲ μία ἀκτή, τὴν δυτική, ἀναπνέοντας μόνον μὲ ἕναν πνεύμονα, τὸ τῆς Ῥούμελης, μὲ ἀποσυνδεδεμένο τὸν ἄλλο πνεύμονα, τὸν τῆς Ἀνατολίας.

Τὸ 1974, ἡ Τουρκία ἐδήλωσε ὅτι ὁ πνεύμονάς της, ὁ τῆς Ἀνατολίας, εἶχε ἐξαντλήσει τὸν ἀέρα της καὶ ὅτι δὲν ἠδύνατο πλέον νὰ ἀναπνεύσῃ. Ἐχρειάζετο μερικὲς νήσους, πόσῳ μᾶλλον ποὺ ἡ Ἑλλὰς εἶχε προσθέσει στὸ ἀνατολικὸ Αἰγαῖο ἕνα νέο σύνορο, αὐτὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀποκλείοντας τὴν Τουρκία.

Ἀπὸ τὸ 1974 λοιπόν,ὁ τουρκικὸς ταῦρος ἀσφυκτιῶντας ἔγινε ὅλο καὶ πιὸ ἐπιθετικός, χαρίζοντας στοὺς Φράγκους νέες εὐκαιρίες νὰ πλουτίσουν μὲ πωλήσεις ὅπλων. Ἀλλὰ ἡ νέα αὐτὴ κρίση στὸ Αἰγαῖο θὰ ἠδύνατο  νὰ καταλήξῃ σὲ καλὸ ἐὰν ὑπῆρχε στὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὄχι ἕνας Κοτζιᾶς ἀλλὰ ἕνας βαθὺς γνώστης τῆς τουρκικῆς νοοτροπίας.

Ἀπόδειξη, ἡ πληροφορία ποὺ μετέδωσε στὶς 17 Αὐγούστου 2017, ἡ ἐφημερὶς Καθημερινή, μὲ τίτλο, «Τσαβούσογλου: δὲν ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο», ποὺ γράφει: «Ὡς ἕωλες καὶ ἀβάσιμες ἔσπευσαν χθὲς διπλωματικὲς πηγὲς [ὁ ἕλλην ὑπουργὸς Νῖκος Κοτζιᾶς] νὰ ἀπορρίψουν κατηγορηματικὰ τὶς ἀπόψεις ποὺ διετύπωσε ὁ τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Μεβλοὺτ Τσαβούσογλου, ὁ ὁποῖος ἀνεφέθη σὲ ἀνυπαρξία θαλασσίων συνόρων στὸ Αἰγαῖο».

Δημήτρης Κιτσίκης                                             18 Αὐγούστου 2017


Aug 11, 2017

369 – Ὁ ἀναπόφευκτος ἀμερικανοκινεζικὸς πλανητικὸς πυρηνικὸς πόλεμος


Τράμβιος καὶ Κὶμ μελλοντικοὶ σύμμαχοι, ἔχουν κοινὸ στόχο τὴν περικύκλωση τῆς ΚίναςἩ νεοαυτοκρατορικὴ Τουρκία ἐτοιμάζει πυρηνικὴ βόμβα ἤδη ἀπὸ τὸ 2014

En iyi Rumlar Türklerdir! The best Greeks are the Turks! Οἱ καλύτεροι Ῥωμηοὶ εἶναι οἱ Τοῦρκοι!

369 – Ὁ ἀναπόφευκτος ἀμερικανοκινεζικὸς πλανητικὸς πυρηνικὸς πόλεμος

Ἀμερικανοβορειοκορεατικὸς πόλεμος δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ. Ἤδη, μὲ τὴν καταδίκη ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς Βορείου Κορέας ἀπὸ τὴν Κίνα, ὁ Τράμβιος ἐπέτυχε νὰ στρέψῃ τὰ αἰσθήματα τῆς Πίονγιανγκ κατὰ τῆς συμμάχου της, τῆς Κίνας. Τὸ σημερινὸ θέατρο ποὺ παίζεται καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς μὲ καραγκιόζικες ἀπειλὲς ὅτι θὰ κάψη ἡ Οὐάσιγκτων τὴν Πίονγιανγκ καὶ τανάπαλιν, δὲν δύναται νὰ ἀποκρύψῃ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τραμβικὸς στόχος εἶναι ἡ περικύκλωση τῆς Κίνας καὶ ὄχι ἡ Βόρειος Κορέα.

Ἡ ἐπιμονὴ τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΕ, ὡς φωνὴ τοῦ δυτικοῦ κυρίου, νὰ παρουσιάζῃ τὸν Τράμβιο ὡς ἀτζαμῆ, γελοῖο καὶ ἀποτυχημένο πολιτικό, ἁπλῶς ἀποδεικνύει σὲ ποῖο χαμηλὸ ἐπίπεδο ἔχει φθάσει ἡ ἑλληνικὴ εἰδησεογραφία.

Ἐπειδὴ ἡ πλανητικὴ ἀμερικανοκινεζικὴ ἀναμέτρηση εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη ἕως ποὺ νὰ ξεσπάσῃ σὲ πυρηνικὸ πόλεμο γύρω στὰ 2025-2030, ὅπως ἐπιμένω νὰ ἐπαναλαμβάνω ἀπὸ τὶς 24 Μαρτίου 1999, ὅταν τὸ ΝΑΤΟ ἐβομβάρδισε τὴν Γιουγκοσλαυΐα, καὶ ἐπειδὴ τὸ κέντρο τῆς πλανητικῆς αὐτῆς ἀναμετρήσεως δὲν θὰ γίνῃ στὸν Εἰρηνικό, ἀλλὰ στὸ Αἰγαῖο, ἡ Τουρκία καὶ ὄχι ἡ Ἑλλὰς εἶναι τὸ κλεῖδι τῶν ἐξελίξεων.

Ἡ Τουρκία τοῦ Ἔρντογαν ἔχει ἤδη ἀναδειχθῆ σὲ μεγάλη Δύναμις καὶ ὁ Τράμβιος ὁ ὁποῖος ἐπιχαίρεται γιὰ τὴν ἀντιδικία τῆς Ἀγκύρας μὲ τὸ Βερολῖνο ποὺ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπισπεύδει τὴν ἐπιθυμητὴ κατάρρευση τῆς γερμανικῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, ἀκόμη διερωτᾶται ἐὰν συμφέρῃ νὰ καθαιρέσῃ τὸν τοῦρκο σουλτᾶνο ἐφ’ ὅσον δὲν τοῦ εὑρίσκει πρὸς τὸ παρὸν καλύτερο διάδοχο.

Ἡ Ἑλλάς, τριτοκοσμικὴ δυτικὴ ἀποικία ἀπὸ τὸ 1821, δὲν δύναται νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ ποὺ θὰ δημιουργηθῇ μὲ τὴν ἐνδεχομένη πτώση τῆς ἀναγεννημένης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἤδη ὁ Ἔρντογαν ἐτοιμάζεται νὰ ἐξοπλίσῃ τὴν Αὐτοκρατορία μὲ τὴν κατασκευὴ τουρκικῆς πυρηνικῆς βόμβας, αὐτονόητη ἄμυνα γιὰ οἱαδήποτε χώρα θελήσῃ σήμερα νὰ παίξη διεθνῆ ῥόλο. 

Ἀπὸ τὸ 1996, στὰ γραπτά μου, ἐπέμενα ἡ Ἑλλὰς νὰ σχεδιάσῃ ἕνα ἑλληνικὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα μὲ στόχο τὴν κατασκευὴ ἑλληνικῆς πυρηνικῆς βόμβας, ἀλλὰ ἡ ἀνέξοδη κομπορρημοσύνη τοῦ γραικυλισμοῦ περὶ «Ἑλλάδος Ἑλλήνων Χριστιανῶν» (1967-1974) «Ἑλλάδος στοὺς Ἕλληνες» (1981-1996), συνδυασμένη μὲ τὴν δουλικότητα τῆς «ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821», μήπως καὶ δυσαρεστήσουμε τοὺς μεγάλους μας συμμάχους, μᾶς προβάλλει μονίμως ὡς εἰρηνικὸ λαό.

Ὅπως μοῦ ἐπανελάμβανε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ὁ Πρεσβύτερος στὸ Παρίσι, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμεθα πάντα ἀνίκανοι νὰ οἰκοδομήσουμε κράτος καὶ ἀντ’αὐτοῦ οἱ Ῥωμαῖοι καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ ἔστηναν αὐτοκρατορίες γιὰ νὰ μᾶς περιλάβουν ὡς πνευματικὴ κεφαλή, ὡς ἑλληνικὸν ἅγιον πνεῦμα.

 Συνεπῶς, ὁ μόνος τρόπος νὰ μεγαλουργήσουμε καὶ πάλι εἶναι νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὴν ἀναδυομένη νέα Ὀθωμανία πυρηνικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ οἰκονομίας μεγάλης δυνάμεως γιὰ νὰ ἐπανεύρουμε τὸ λοῦστρο τοῦ φαναριωτισμοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη, τὰ Βαλκάνια, τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Αἴγυπτο ποὺ ἀπωλέσαμε πρὸς χάριν τῆς δουλικότητός μας  στοὺς Φράγκους ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν μεταναστῶν στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ καὶ τὴν Αὐστραλία.

Ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος δὲν ὑπῆρξε ποτέ, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, πρὸ τοῦ 1821. Μόνον αὐτοκρατορίες διαρκείας 2.500 ἐτῶν: περσομακεδονικὴ ἀλεξανδρινή, ῥωμαϊκὴ προχριστιανική, ῥωμαϊκὴ βυζαντινὴ χριστιανική, ῥωμαϊκὴ ὀθωμανική. Ἡ πλήρης ἀποτυχία τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνοκράτους τοῦ 1821 πρέπει νὰ μᾶς συνετίσῃ. Μόνη διέξοδος γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ εἶναι ἡ ἐπαναφορά του στὴν Κωσταντινούπολη σὲ μία Αὐτοκρατορία μὲ βάση τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Αὐγούστου 2017
Aug 4, 2017

368 – Μεταξᾶς ὁ ἀδικημένος

Μεταξᾶς καὶ Ἀτατούρκ

368 – Μεταξᾶς ὁ ἀδικημένος

(Ἡ νεοελληνικὴ Ἱστορία ἀπὸ τὸ 1821 εἶναι καθ΄ὁλοκληρίαν μία τεραστία ἀπάτη. Ἐγράφη ἀπὸ μία καὶ μοναδικὴ ξενοκίνητη παράταξη, τὴν φιλελεύθερη, καὶ παρουσιάζει μία τελείως ψευδῆ εἰκόνα τοῦ ἑλληνικοῦ προτεκτοράτου τῆς Δύσεως, τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν. Μόνον τὸ σημερινὸ Κόσοβο δύναται νὰ ταυτισθη  μὲ τὸ ἔκτρωμα αὐτὸ ποὺ οἱ Δυτικοὶ περιπαικτικὰ ὠνόμασαν συνέχεια τῆς Ἑλλάδος τοῦ Περικλέους καὶ ποὺ ἔκτοτε ἀποπνέει ἕναν ἐθνικισμὸ τὸν ὁποῖο καλύπτει μὲ γανίλα τὸ μυαλὸ τῶν κατοίκων τοῦ κρατιδίου. Ἔκτοτε ὁ σωβινιστικὸς ἐθνικισμὸς τῆς Μεγάλης Ἰδέας κατέστρεψε ἀκόμα καὶ τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Ἑλληνολατῖνος Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἐπῆρε στὰ σοβαρὰ τὴν κολακεία τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ Λόϋδ Ντζώρζ, ποὺ τὸν εἶχε ἀποκαλέσει νέο Περικλῆ καὶ ὥρμησε στὴν Μικρασία πρὸς χάριν τῶν συμφερόντων τῆς Ἀγγλίας, ἀποδεκατίζοντας ὁλοσχερῶς 3000 χρόνια ἑλληνισμοῦ, τὸ ὁποῖο ἀντεπροσώπευε τὸ 90% τοῦ συνολικοῦ ἑλληνισμοῦ. Τεράστιο ἔγκλημα ποὺ ἀντεμείφθη μὲ πληθώρα ἀγαλμάτων καὶ ὀνομασιῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» σὲ ὅτι ἀπέμεινε ὄρθιο ἀπὸ τὸν ἑλληνισμὸ μετὰ τὸ 1922, μετὰ τὸ τεράστιο ἔγκλημά του κατὰ τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἐγὼ ὁ ἴδιος, γαλουχημένος σὲ βενιζελικὴ οἰκογένεια, μοῦ ἐπῆρε πολὺ χρόνο ὡς ἱστορικὸς γιὰ νὰ καταλάβω ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ἀτατοὺρκ στὴν Τουρκία, ὁ Βενιζέλος ὑπῆρξε κατεδαφιστὴς τοῦ ἔθνους του. Ἀπέναντι του ὠρθώνετο ἡ συμπαθητικὴ μορφὴ ἑνὸς ἀνθρωπάκου ποὺ εἶχε τὸ 1919 προειδοποιήσει τὸ ἔθνος ὅτι ἡ ἀντιγραφὴ στὴν Μικρασία ἀπὸ τὸν Βενιζέλο τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν δυτικῶν δυνάμεων θὰ κατέληγε σὲ τραγωδία, ὅπως καὶ ἔγινε. Αὐτὸς ὁ φίλος τῶν Ἑβραίων ἐκατηγορήθη ἀπὸ τοὺς ἀντισημίτες βενιζελικούς,  ὅτι ἐχρησιμοποίει  τὸν   ῥωμαϊκὸ   χαιρετισμὸ, σύμβολο ἀγῶνος ἀντίστοιχο μὲ τὸν γρόνθο τῶν κομμουνιστῶν).

α) Μεταξικὴ ἰδεολογία

Ἡ ἰδεολογία τοῦ Μεταξᾶ ἦταν ξεκάθαρα ἀντικαπιταλιστικὴ ἀλλὰ συνάμα ἐβασίζετο στὴν βυζαντινὴ παράδοση ὡς γόνος ἑπτανησιακῆς ἀριστοκρατίας ῥωσικῆς παραδόσεως, με τὰ δύο σκέλη στέρεα βασισμένα στὸν βασιλικὸ θεσμὸ καὶ τὸν θεσμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κάτι ἀληθινὸ καὶ γνήσιο δὲν πεθαίνει.Ἐνῷ  ὁ βενιζελισμὸς σήμερα στὸ πρόσωπο τοῦ γερμανοκινήτου φιλελευθερισμοῦ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ μία γελοιογραφία τοῦ προπολεμικοῦ Βενιζέλου, τὸν Βαγγέλη Βενιζέλο, ἡ μεταξικὴ ἰδεολογία ἐνέπνευσε ἀνεπιτυχῶς διαφόρους κατὰ καιροὺς κύκλους, ὅπως τὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος Ἑλλήνων Χριστιανῶν τῆς 21ης Ἀπριλίου, τὸν διανοούμενο Κωνσταντῖνο Πλεύρη ποὺ ὅμως σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Μεταξᾶ ὑπῆρξε σφόδρα ἀντισημίτης καὶ  τὸ κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς τοῦ Νίκου Μιχαλολιάκου, ποὺ καὶ αὐτός, ὅπως καὶ ὁ Πλεύρης, μὲ τὸν ὁποῖο ἀδυνατεῖ νὰ συμπλεύσῃ, βασίζεται στὸν ἀντισημιτισμὸ καί, πάλι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Μεταξᾶ, ὄχι στὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία ἀλλὰ σὲ ἕναν δυτικοῦ τύπου μυστικισμὸ καὶ σὲ ἕναν σωβινιστικὸ ἐθνικισμὸ βενιζελικοῦ τύπου Μεγάλης Ίδέας, ὅπου ἡ ἰδέα τῆς βασιλείας δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν βυζαντινὴ παράδοση.

Πέραν τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν τοῦ φιλελευθερισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, ὁ Μεταξᾶς ἐπεδίωξε νὰ πραγματοποιήσῃ μία πολιτισμικὴ ἐπανάσταση ποὺ ἀπεκάλεσε τρίτο ἑλληνικὸ πολιτισμό, ξεπερνῶντας τὸν ἀρχαῖο πολιτισμὸ καὶ τὸν βυζαντινό, βασισμένο στὶς ἑλληνικὲς ἀντιατομικιστικές, κοινωνικὲς ἀξίες καὶ φυσικὰ στὸν ἀντικομμουνισμό, ἐφ’ὅσον ὁ κομμουνισμὸς ἦταν ἐπισήμως ἄθεος καὶ βασισμένος, ὅπως καὶ ὁ φιλελευθερισμός, στὶς ἀξίες τοῦ γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ.

β) Ἀπόλυτη μοναρχία

Στὸ προσωπικό του ἡμερολόγιο, τόμος 1ος, σ.527, ὁ Μεταξᾶς δηλώνει: «Εἶμαι στρατιώτης καὶ εὐγενὴς καὶ θέτω εἰς τὴν ὑπηρεσία τοῦ Βασιλέως μου τὸ ξῖφος μου...Ἡ θέλησίς του εἶναι δι’ἐμὲ νόμος... Ἀνήκω εἰς τὴν ἀριστοκρατίαν ἐκείνην ἥτις ἐπολέμησεν ἤδη ὑπὲρ τοῦ Βασιλέως της καὶ ὑπὲρ τοῦ Κράτους πολὺ πρὶν ἤ γεννηθῇ ἡ νέα Ἑλλάς».

γ) Πλατωνικὴ ἀριστοκρατία τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ πνεύματος

Γιὰ τὴν ίσότητα γράφει τὰ ἑξῆς, τόμος 2ος, σ. 461: «Ἡ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀνισότης εἶναι φυσικὴ κατάστασις τῆς κοινωνίας. Πᾶν μέτρον ἀντιτιθέμενον εἰς τὸν φυσικὸν τοῦτον καὶ στοιχειώδη νόμον, κατ’ ἀνάγκην θὰ ἔχῃ βλαβεράς, ἴσως δὲ καὶ ὀλεθρίας συνεπείας».

Στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο τάσσεται ἐναντίον τῶν ἀστικῶν Δημοκρατιῶν, οἱ ὁποῖες κυβερνῶνται ἀπὸ «πάπας τῆς ἰσότητος» καὶ τάσσεται ὑπὲρ τῶν «ἀριστοκρατουμένων κρατῶν» ὅπως ἡ Γερμανία.

Ἕνας πρέσβυς του καὶ μέγας θαυμαστής του, ὁ Βασίλειος Παπαδάκης, σὲ βιβλίο του ἀφιερωμένο στὸν Μεταξᾶ, Ἡ χθεσινὴ καὶ ἡ αὐριανὴ Ἑλλάς (Κάϊρο, 1946), τὸν ἐχαρακτήριζε μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἀριστοκράτης γνήσιος ὁ Μεταξᾶς, καὶ δι’αὐτὸ γνήσιος δημοκράτης, γνήσιος φίλος τοῦ λαοῦ, ἀπεχθάνετο βαθέως τοὺς πλουτοκράτας»(σ.43).

δ) Ἀπέχθεια τοῦ χρήματος

Ὁ Μεταξᾶς ἀγαπᾷ τὸν καλὸ λαό, ὅπως ἕνας ἄρχων τοῦ φεουδαρχικοῦ καθεστῶτος. Ἀνήκει στὴν κατηγορία αὐτὴν ποὺ ὁ Μὰρξ ἀπεκάλει φεουδαλικὸ σοσιαλισμό, πρὸ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1789. Διαφέρει συνεπῶς ἀπὸ τὸν φασιστικὸ μικροαστισμὸ τοῦ Χίτλερ, τοῦ Μουσσολίνι ἤ τοῦ σημερινοῦ Νίκου Μιχαλολιάκου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.

Ὁ Μεταξᾶς ἀπεχθάνεται τοὺς ἀστούς, ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θεμελιώνουν τὴν ὑπόστασή τους στὸ χρῆμα. Αὐτὸ έξηγεῖ γιατὶ τὸ καθεστώς του ἦταν σχετικὰ ἀνεπηρέαστο   ἀπὸ τὴν συνήθη διαφθορὰ ποὺ  γνωρίζουν τὰ μικροαστικὰ σοσιαλδημοκρατικὰ καθεστῶτα, ὅπως αὐτὸ ποὺ ἐνεκαθίδρυσε στῆν Ἑλλάδα, μετὰ τὸ 1981, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἀπελευθερώνοντας τὴν βουλιμία τῶν Ἑλλήνων μικροαστῶν ποὺ εἰσῆλθαν στὴν πολιτική, ὑπὸ τὴν πρόφαση τῆς κοινωνικῆς ἰσότητος, πεινασμένοι σὰν λύκοι, γιὰ νὰ πλουτίσουν καὶ μόνον, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄνευ προηγουμένου διαφθορὰ ταξιτζίδικης νοοτροπίας.

ε) Φίλος τῶν Ἑβραίων

Ἄν καὶ οἱ μικροαστοὶ ἀναπτύσσουν τὸν ἀντισημιτισμό, διότι βλέπουν τὸν ἑβραῖο ἐπιχειρηματία, ὡς σκληρὸ ἀνταγωνιστή, οἱ ξεπεσμένοι ἀριστοκράτες σὰν τὸν Μεταξᾶ εἶναι ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ τὸ μῖσος κατὰ τῶν Ἑβραίων. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ ὄχι μόνον μεταξὺ τοῦ ἀστοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τοῦ πτωχοῦ ἀριστοκράτου Μεταξᾶ, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν μικροαστῶν Χίτλερ καὶ Μιχαλολιάκου ἀπὸ τὴν μία καὶ τοῦ Μεταξᾶ ἀπὸ τὴν ἄλλη. Φυσικά, αὐτὲς οἱ διαφορὲς εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ γνώμη μὲ τὴν μηδενικὴ κοινωνικὴ παιδεία της.

Jewish Chronicle τοῦ Λονδίνου ποὺ δὲν εἶχε παύσει νὰ κατηγορῇ τὸν βενιζελισμὸ γιὰ ἀντισημιτισμό, ἦταν ἐνθουσιασμένη γιὰ τὴν ἄνοδο στὴν ἀρχὴ τοῦ Μεταξᾶ (σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐχθρικὴ στάση τῶν Ἑβραίων ἔναντι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς) τὸν ὁποῖο θὰ θεωρήσουν μέχρι τέλους ὡς μέγα φίλο τῶν  Ἑβραίων.

Ἑβραϊκὸ Τηλεγραφικὸ Πρακτορεῖο -30 Ἰανουαρίου 1941

«Ἀθήνα, 29 Ἰανουαρίου 1941 - Ὁ ἑβραϊκὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος σήμερα ἐθρήνησε τὸν θάνατο τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν ἀναρρίχησή του στὴν ἐξουσία τὸ 1936 ἐπέδειξε ἐπανειλημμένως καὶ δημοσίως τὰ αἰσθήματά του ὑπὲρ τῶν Ἑβραίων καὶ ἐπαίνεσε ἀνοικτὰ τοὺς Ἕλληνες Ἑβραίους γιὰ τὸν πατριωτισμό τους στὴν διάρκεια τοῦ παρόντος πολέμου. Ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ στρατηγοῦ Μεταξᾶ οἱ ἀνθεβραϊκὲς ταραχὲς στὴν Ἑλλἀδα ἀνεχαιτίσθησαν μὲ νόμο «ἀπογορεύσεως ὑποκινήσεως τῶν πολιτῶν, μὲ ἄμεσο ἤ ἔμμεσο τρόπο, σὲ ἀλληλοπεριφρόνηση καὶ μῖσος καὶ σὲ διχασμὸ καὶ στὴν ἔξαρση θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν παθῶν». Αὐτὸς ὁ νόμος ἔβαλε τέλος στὴν ἀντισημιτικὴ προπαγάνδα τῶν Βενιζελικῶν.»


στ) Γεωπολιτικὸς ῥεαλισμός

Ἄν καὶ ἀπὸ νεωτάτης ἡλικίας γερμανόφιλος, ὅπως ὅλοι οἱ ἠπειρωτικοὶ ποὺ εἶχαν περάσει ἀπὸ τὴν ῥωσοφιλία στὴν ὑποστήριξη τῆς Γερμανίας, ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ῥωσία, μετὰ τὴν ἧττα της τὸ 1856 στὸν Κριμαϊκὸ πόλεμο, εἶχε στραφῇ πρὸς τοὺς Σλαύους τῶν Βαλκανίων,ὁ Μεταξᾶς  ἐβάσιζε   τὴν   ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ ὁ Βενιζέλος μετὰ τὸ 1929, στὴν ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση (ἤδη ἀπὸ τὸ 1919-22 εἶχε χαρακτηρίσει τὴν ἑλληνικὴ ἐπέμβαση στὴν Μικρασία ὡς ἰμπεριαλιστική), ἕνωση πρὸς χάριν τοῦ ἑνιαίου αἰγαιακοῦ χώρου καὶ στὴν θαλασσοκρατικὴ  ἀγγλοσαξωνικὴ δύναμη ποὺ ἀπέτρεπε ὄχι μόνον τὴν κάθοδο τῆς Ῥωσίας στὸ Αἰγαῖο ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπέκταση τοῦ ἰταλικοῦ Μάρε Νόστρουμ τοῦ Μουσσολίνι.

Μετὰ τὴν κατάλυση τῆς ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας καὶ τὴν παλινόρθωση τῆς μοναρχίας στὴν Ἑλλάδα, ὁ βασιλεὺς Γεώργιος Β’ εἶχε ἐπιστρέψει τὴν 25η Νοεμβρίου 1935 ἀπὸ τὸ Λονδῖνο, ὅπου ἔμενε ἐξόριστος, διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὸν θρόνο. Ἡ ἐπάνοδος αὐτὴ ἱκανοποιοῦσε τὴν Ἀγγλία, ἡ ὁποία ἐφοβεῖτο μήπως ὁ Μουσσολίνι τῆς φράξη τὸν δρόμο τῆς Μεσογείου μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Αἰθιοπίας. Παρόμοιες σκέψεις κάνουν σήμερα οἱ ΗΠΑ μετὰ τὴν κάθοδο τῆς Ῥωσίας στὴν Συρία, γι’αὐτὸ καὶ προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ ἐνδεχομένη παλινόρθωση τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ στὴν Ἑλλάδα ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.

Ὁ γεωπολιτικὸς αὐτὸς ῥεαλισμὸς τοῦ Μεταξᾶ ποὺ ἄν καὶ Γερμανόφιλος ἐγνώριζε ὅτι ὑποχρεωτικὰ ἡ Ἑλλάς, ὡς θαλασσία χώρα ἔπρεπε νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὴν θαλασσία ἀγγλοσαξωνικὴ Δύναμη, ἠγνοήθη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοποθετηθῇ ὁ Μεταξᾶς πότε στὸ ἀγγλικὸ στρατόπεδο και πότε στὸ γερμανικό.

Ὁ Βρεταννὸς ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Ἦντεν ἔγραφε στὰ Ἀπομημονεύματά του γιὰ τὸ 1935, τὰ ἑξῆς: «Ἡ θέσις μας εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν ἐπροστάτευε τὰς συγκοινωνίας μας μὲ τὴν Ἰνδίαν καὶ τὴν Αὐστραλίαν. Ἦτο λοιπὸν θέμα οὐσιώδους σημασίας δι’ἡμᾶς νὰ μὴν ἀποκτήσῃ ὁ Μουσσολίνι τὸν ἔλεγχο τῆς Μεσογείου...Ἔπρεπε [οἱ μικρὲς Μεσογειακὲς Δυνάμεις] νὰ ἐνθαρρυνθοῦν».

Ἡ Ἑλλάς, ποὺ ὡς καὶ σήμερα, εὑρίσκετο σὲ πλήρη πιστωτικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση, σὲ παρακμὴ καὶ πολιτικὴ ἀστάθεια, ἔπρεπε ἐπιτέλους νὰ σταθεροποιηθῇ γιὰ νὰ προστεθῇ στὰ ἀγγλικά (σήμερα στὰ ἀμερικανικά) προπύργια τὴς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Τὴν σταθερότητα αὐτὴ θὰ τὴν προσέφερε ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Βασιλέως ἀπὸ τὸ Λονδῖνο μὲ δικτατορικὴ ἔστω καὶ φασιστικὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας. Τὸ 1935 ὡμοίαζε μὲ τὸ 2017 μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι σήμερα δὲν ἔχει ἀκόμη ἐμφανισθῆ ἕνας Μεταξᾶς.

ζ) Ἀντικαπιταλισμὸς

Σὲ ἕνα «Τετράδιο σκέψεων» ποὺ ἐτήρει παραλλήλως   πρὸς   τὸ   ἡμερολόγιό   του,   ὁ Μεταξᾶς ἐσημείωνε, τὴν 22α Ἰανουαρίου 1940: «Ἡ δημοκρατία εἶναι τὸ παιδὶ τοῦ καπιταλισμοῦ. Εἶναι τὸ ὄργανο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ καπιταλισμὸς κυριαρχεῖ ἐπάνω στὴν λαϊκὴ μᾶζα. Εἶναι τὸ ὄργανο μὲ τὸ ὁποῖο κατορθώνει ὁ καπιταλισμὸς νὰ παριστάνῃ τὴν θέλησή του ὡς τὴν λαϊκὴ θέληση. Αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς δημοκρατίας χρειάζεται ἐκλογὲς καθολικῆς μυστικῆς ψηφοφορίας, ἄρα ὠργανωμένα κόμματα καὶ συνεπῶς μεγάλα κεφάλαια. Χρειάζεται γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἐφημερίδες, ἄρα μεγάλα κεφάλαια. Χρειάζεται ἐκλογικὴ ὀργάνωση, κάθε φορὰ καὶ ἐκλογικοὺς ἀγῶνες, ἄρα χρήματα. Καὶ τόσα ἄλλα ποὺ ἀπαιτοῦν κεφάλαια...

«Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ καπιταλισμὸς, γιὰ νὰ συσσωρεύσῃ τὰ κεφάλαια στὰ χέρια ἐκείνων ποὺ   τὸν   ἐκπροσωποῦν  καὶ  νὰ  κάμῃ  ὅλον τὸν ἄλλον  κόσμο σκλάβους  του –μὰ σκλάβους ποὺ νὰ νομίζουν πὼς εἶναι ἐλεύθεροι- ἔχει  ἀνάγκη τῆς ἐλευθέρας οἰκονομίας... Κράτη ποὺ ἐπικρατεῖ ἡ διευθυνομένη οἰκονομία, ὅσον καὶ ἄν εἶναι δημοκρατικά –καὶ ἐννοοῦμε τέτοια ποὺ ἀποσκοποῦν τὸ γενικὸν συμφέρον τοῦ λαοῦ-  δὲν συμφέρουν στὸν καπιταλισμό. Γιατί μέσα σὲ τέτοια κράτη δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ συνόλου τοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ καπιταλισμοῦ... Ἀλλὰ ὁ καπιταλισμὸς τὰ ὀνομάζει τυραννίες –φασιστικές, χιτλερικές κ.τ.λ.... Ὥστε δὲν πρόκειται γιὰ ἰδανικά».

η) Ἀδιάφθορος

Τὸ 2017, ἡ Ἑλλὰς ἐγνώρισε τὸ ἀποκορύφωμα τῆς πολιτικῆς ἀλητείας, τοῦ πλήρους ἐμπαιγμοῦ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν ψευδῆ προπαγάνδα τῶν πολιτικάντηδων καὶ χαρακτηριστικὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ποὺ ὑπέγραψε μὲ τὶς Βρυξέλλες τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχε μετὰ φορτικότητος ἐξαγγείλει. Κάτι τέτοιο εἶχε συμβῆ μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1920 στὶς ὁποῖες εἶχαν κερδίσει οἱ ἀντιβενιζελικοί. Ὅμως ἡ στάση τοῦ Μεταξᾶ ὑπῆρξε παραδειγματικὴ σὲ ἐντιμότητα καταδικάζοντας τὴν ἴδια τὴν παράταξή του.

Πράγματι, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκλογικῆς μάχης τοῦ 1920, οἱ Κωνσταντινικοὶ εἶχαν καταδικάσει τὴν μικρασιατικὴ ἐκστρατεία ὡς ἀποικιακὴ περιπέτεια. Τὸ ἴδιο εἶχε κάνει καὶ τὸ ΚΚΕ ἄν καὶ σήμερα ἡ ἐπίσημη ἱστοριογραφία ἐνθυμεῖται μόνον τὴν ἀντιπολεμικὴ στάση τῶν κομμουνιστῶν κατηγορῶντας μάλιστα τὸ ΚΚΕ γιὰ ἐθνικὴ προδοσία ὑπὲρ τῶν Τούρκων.

Μόλις ὅμως οἱ Κωνσταντινικοὶ ἐκέρδισαν τὶς ἐκλογὲς ἐδήλωσαν ὅτι θὰ ἐσυνέχιζαν τὸν πόλεμο ἒναντίον τῶν Τούρκων. Ὁ Μεταξᾶς ὅμως, ἄν καὶ ἀπολύτως βασιλικός, ἐφάνη συνεπὴς καὶ ἠρνήθη νὰ συνεργασθῇ μὲ τὶς κυβερνήσεις τοῦ Κωνσταντίνου. Τὴν 29η Μαΐου 1921 ἔγραφε στὸ ημερολόγιό του (τόμος 3ος, σ. 107-108): «Ἡ ἐθνική μας δρᾶσις ἔλαβε τὴν μορφὴν κατακτητικῶν ἀγώνων καὶ οὐχὶ δημιουργίας πολιτισμοῦ». Τὴν δὲ 6η Φεβρουαρίου 1922 ἀπεκάλει (τόμος 3ος, σ.155) τὴν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου «ἀπατεῶνες».

Τὸ 2017, οἱ  σημερινοὶ  πολιτικοὶ   ἀπατεῶνες τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ ἀρέσκονται νὰ καταδικάζουν τὴν μεταξικὴ Χρυσῆ Αὐγὴ ὡς ναζιστικὴ καὶ ἐγκληματική. Ἀλλά, ἀπὸ τοὺς τρεῖς πλέον ἐπιφανεῖς ὁλοκληρωτικοὺς ἡγέτες τοῦ Κ΄ αἰῶνος ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε ὁ ὀλιγώτερο ἐγκληματικός. Ὁ Στάλιν, ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὸ σημερινὸ ΚΚΕ, ἐσκότωσε δύο φορὲς περισσοτέρους  πολῖτες ἀπὸ τὸν Χίτλερ καὶ ὁ Μάο ποὺ συνεχίζω ἐγὼ νὰ ὑποστηρίζω ξεπέρασε τρεῖς φορὲς σὲ ἐγκληματικότητα τὸν Γερμανὸ ἡγέτη. Ἡ δολοφονία τοῦ Φύσσα τῆς ὁποίας ὁ Μιχαλολιᾶκος ἀνέλαβε τὴν πολιτικὴ εὐθύνη καὶ ποὺ θυμίζει τὴν δολοφονία τοῦ Γρηγόρη Λαμπρἀκη ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς καραμανλικῆς ΕΡΕ, σφυροκοπεῖται ἀνηλεῶς κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐνῷ ἀποσιωπῶνται οἱ δύο δολοφονίες Χρυσαυγιτῶν ἀπὸ ἀριστεριστὲς ποὺ ἠκολούθησαν. Οἱ   ἱστορικοὶ τοῦ Κατεστημένου  τῶν  ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων συνεχίζουν καὶ σήμερα νὰ μεροληπτοῦν καὶ νὰ συγχέουν τὴν πολιτικὴ ἐγκληματικότητα μὲ τὴν ἐγκληματικότητα κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.

θ) Φασιστικὸς σοσιαλισμός

Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τοῦ Μεταξᾶ ὑπῆρξε ἐντυπωσιακὸ καὶ πρωτοπόρο καὶ ἠκολούθησε τὰ πρότυπα τοῦ Μεσοπολέμου τῶν ὁλοκληρωτικῶν σοσιαλιστικῶν καθεστώτων τοῦ Μουσσολίνι, τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Στάλιν.

1 - Καθιερώθη τὸ 8ωρο ἡμερησίως καὶ τὸ 48ωρο ἑβδομαδιαίως, καθὼς καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν ὑπερωριῶν. 2- Καθιερώθη ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀργία τῆς Κυριακῆς. 3- Ἀπηγορεύθη αὐστηρῶς ἡ παιδικὴ ἐργασία. 4 - Καθωρίσθησαν κατώτατα ὅρια μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων καὶ ὑπεγράφησαν οἱ πρῶτες συλλογικὲς συμβάσεις ἐργασίας. 5- Ἱδρύθη τὸ ΙΚΑ. 6- Ἱδρύθη ἡ Ἐργατική Ἑστία, μὲ ηὐξημένες δραστηριότητες γιὰ «μετὰ τὴν ἐργασίαν ψυχαγωγίαν τῶν ἐργατῶν» καὶ «ἐξασφάλισιν στέγης εἰς αὐτούς». 7- Καθιερώθη ἡ ὑποχρεωτικὴ διαιτησία μεταξὺ ἐργοδοτῶν καὶ ἐργαζομένων. 8- Καθιερώθη ἡ ἄδεια μετ’ ἀποδοχῶν. 9- Ἱδρύθησαν κρατικοὶ παιδικοὶ σταθμοί. 10- Ἡ ανεργία σχεδόν ἐξηφανίσθη.  Γιὰ τοὺς ἐλαχίστους ἀνέργους ἐδημιουργήθη ἡ «Ἐργατικὴ Ὀργάνωσις Μετακινήσεως καὶ Προστασίας Ἀνέργων» (πρόδρομος του ΟΑΕΔ), ἡ ὁποία παρεῖχε ἐπιδόματα ἀνεργίας καὶ ἐφρόντιζε γιὰ τὴν ὀργανωμένη μετακίνηση τῶν ἀνέργων σὲ περιοχὲς ποὺ ὑπῆρχε ἐργασία.

 Δημήτρης Κιτσίκης                                             4 Αύγούστου 2017

           
Aug 3, 2017

367 - Ἀριστεία καὶ ἰσοτισμός

Ἑλλὰς-Τουρκία-'Ισραήλ: ἴδιο DNA (J2)

367 - Ἀριστεία καὶ ἰσοτισμός

Ὁ φυλετισμός (καὶ στὴν δυτική του ἐκδοχὴ τοῦ ῥατσισμοῦ) κατεπολεμήθη ἐντόνως μετὰ τὸ 1945 λόγῳ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Γ’ Ῥάϊχ ποὺ κατεδικάσθησαν τελεσίδικα καὶ λόγῳ τῶν δύο ἀκραίων πράξεων τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ, δηλαδὴ τῆς προσπαθείας γενοκτονίας τῶν ἑβραίων καὶ τῆς προσπαθείας ὑποδουλώσεως τῶν Σλαύων μέσῳ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου κατὰ τῆς ΕΣΣΔ. Ἀντισημιτισμὸς καὶ ἀντισλαυϊσμὸς προσετέθησαν στὸν ἐθνικοσοσιαλιστικὸ φυλετισμὸ καὶ τὸ 1945 ἡ χιτλερικὴ ἰδεολογία  κατέρρευσε ὁλοσχερῶς.

Καὶ ὅμως ὁ φυλετισμὸς ποὺ εἶχε εἰσβάλει στὴν Εὐρώπη στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα μὲ κυριάρχους διανοητὲς τὸν γάλλο Γκομπινὼ καὶ τὸν γερμανὸ Βάγνερ, εἶχε ἐπιστημονικὲς βάσεις ποὺ ἠγνοήθησαν ἀπὸ τὴν φιλελεύθερη ἀστικὴ ἰδεολογία ἡ ὁποία ἐπεδίωκε τὴν καθιέρωση τῆς ἱσότητος τῶν εὐκαιριῶν ἐνώπιον τοῦ χρήματος.

Ἡ ἀστικὴ γαλλικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1789 εἰσήγαγε τὸν  μῦθο τῆς ἰσότητος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐξεφράσθη μὲ τὸ σύνθημα Égalité μεταξὺ τῶν  δύο ἄλλων συνθημάτων τῆς Liberté (δηλαδὴ οἰκονομικὸς φιλελευθερισμός) καὶ Fraternité (δηλαδὴ ἄρνηση τῆς πάλης τῶν τάξεων, ἐπιζημία στὴν κυριαρχία τῆς ἀστικῆς τάξεως). Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς στὸ ἡμερολόγιο του ἐξεφράσθη ἐντόνως κατὰ τοῦ μύθου αὐτοῦ τῆς ἰσότητος ἀλλὰ μετὰ τὸν  δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἡ ἀπόλυτη παγκοσμία κυριαρχία τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ ἐξεμεταλλεύθη κατὰ κόρον τὸν μῦθο τῆς ἰσότητος ποὺ συμπεριέλαβε στὸ σύνολο τῶν καπιταλιστικῶν μύθων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τὰ ὁποῖα ἐβασίζοντο ὅλα σὲ ἕνα πολὺ ἁπλὸ παρανομαστή: ἐλευθερία νὰ κάμῃς χρήματα μἐ ὅλα τὰ μέσα.

Ὁ φυλετισμὸς ὅμως ἰσχυρίζετο ὅτι βάσει τῶν ἀνακαλύψεων τῶν βιοεπιστημόνων ὅλος ὁ ἔνβιος πληθυσμὸς τοῦ πλανήτου, φυτά, ζῶα καὶ ἄνθρωποι συνετάσσετο μέσῳ τοῦ νόμου τῆς ἐξελίξεως σὲ ἕνα σύνολο ἀνισοτήτων, φυσικῶν καὶ πνευματικῶν, συλλογικῶν καὶ ἀτομικῶν. Ἔτσι οἱ φυλὲς τῶν μαύρων τῆς Ἀφρικῆς –ἰσχυρίζετο ὁ φυλετισμός- ἦσαν νοηματικῶς κατώτερες τῶν λευκῶν τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σειρά τους ἦσαν νοηματικῶς κατώτεροι τῶν  κιτρίνων τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς.

Ὁ καπιταλισμὸς ἐθεώρησε ὅτι ὁ φυλετισμὸς ἦταν τροχοπέδη στὴν πλήρη ἐπικράτησή του μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι μαῦρα, λευκὰ καὶ κίτρινα στόματα κατηνάλωναν ὁμοίως (σὰν κότες τοὺς σπόρους) καὶ συνεπῶς ὁ ἰσοτισμὸς ἦτο ἀπαραίτητος γιὰ τὴν πλήρη ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου (μαύρου, λευκοῦ, κιτρίνου) ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Μάλιστα, ἡ καπιταλιστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία, ἡ ὁποία ἐπισήμως ἀποκαλεῖται δημοκρατία, ἐπέρασε νόμους ποὺ ἀπηγόρευε τὴν ἔκφραση γνώμης –καὶ ὄχι ἁπλῶς πράξεων- ὑπὲρ τοῦ φυλετισμοῦ.

Ἧλθε ὅμως ἡ περαιτέρω ἐξέλιξη τῆς ἐπιστήμης γιὰ νὰ βάλῃ σὲ δύσκολη θέση τὸν ἰσοτικὸ μῦθο. Πρῶτα ἀνεκαλύφθη τὸ DNA τῶν γονιδίων. Βεβαίως, τὸ ὅτι Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι ἔχουν τὸ ἴδιο DNA σὲ σχέση μὲ τὸ διαφορετικὸ DNA τῶν Δυτικοευρωπαίων, σημαίνει μὲν διαφοροποίηση ἀλλὰ ὄχι ὑποχρεωτικῶς  καὶ ἀνισότης.

Ἦλθε τώρα καὶ ἡ ἐπιτυχὴς τροποποίηση γονιδίων ἀνθρωπίνων ἐμβρύων  ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν κατασκευὴ ἀνθρώπων μὲ μεγαλύτερη ὀξύνοια καὶ ἀνώτερες ἀθλητικὲς ἐπιδόσεις ἀπὸ ἄλλους. DNA καὶ τροποποίηση γονιδίων σημαίνει ὅτι φυτά, ζῶα καὶ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἴσοι ἀτομικὰ ἀλλὰ καὶ ὀμαδικά. Νὰ μὲν ἡ παιδεία παίζει σημαντικώτατο ῥόλο ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ὁ κληρονομικὸς ὁμαδικὸς ψυχισμὸς ὅπως τὸ προεῖδε ὁ Φρόϋδ. Ἔτσι δύναται νὰ ἐξηγηθῆ, μεταξὺ τῶν λευκῶν, ἡ ἀνωτερότης τῶν ἑβραίων ποὺ ἀριστεύουν σὲ ὅλους τοὺ τομεῖς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων ὅταν οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες τοὺς τὸ ἐπιτρέπουν.

Τὰ ζῶα, στὰ ὁποῖα συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ ἄνθρωποι, δύνανται ὡς εἴδη, νὰ ὑστεροῦν ἤ στὴν νοημοσύνη ἤ στὴν «καρδιά». Ἔτσι οἱ σκύλοι δύνανται νὰ ὑστεροῦν νοητικὰ ἔναντι τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ ἔχουν πολὺ ἀνεπτυγμένο αἴσθημα, πολὺ «καρδιά». Ὁμοίως οἱ Κινέζοι ἔχουν ὡς φαίνεται καταπληκτικὴ ἔφεση στὰ μαθηματικὰ ἐνῷ οἱ Μαῦροι στὴν μουσική. Μέχρι στιγμῆς οὐσιαστικὰ οὐδεὶς Μαῦρος ἐπῆρε ἐπιστημονικὸ βραβεῖο Νομπέλ.

Συνεπῶς ἡ ἀριστεία δὲν εἶναι μόνον ἀτομική. Ἴσως δύναται νὰ εἶναι ὄχι μόνον ὁμαδικὴ ἀλλὰ καὶ φυλετική. Τὸ φαινόμενο τῆς νομικῆς ἀπαγορεύσεως γνώμης ἐπὶ τοῦ προκειμένου δύναται νὰ ἐξηγηθῇ μόνον στὸ φῶς τῆς ἀστικῆς δικτατορίας τοῦ χρήματος. Ἔτσι ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος Λίνκολν, ἄν καὶ προσωπικὰ ἐπίστευε στὴν φυλετικὴ ἀνισότητα Μαύρων καὶ Λευκῶν, κατήργησε τὴν δουλεία τῶν Μαύρων τοῦ Νότου γιὰ νὰ τοὺς μετακινήσῃ στὰ ἐργοστάσια τοῦ Βορρᾶ, μὲ μισθοὺς πείνας, ὡς ἀγρίως ἐκμεταλευομένους ἐργάτες πρὸς χάριν τῆς καπιταλιστικῆς βιομηχανίας τῆς βορείου Ἀμερικῆς.


Ἐν κατακλεῖδι, ἡ βιοεπιστήμη πρέπει νὰ ἀφεθῇ ἐλεύθερη νὰ ἐξελίσσεται μακριὰ ἀπὸ ταξικὲς ἐπεμβάσεις. Ἡ τυχὸν ἀναγνώριση φυλετικῶν ἀνισοτήτων δὲν συνεπάγεται καὶ ἐκμετάλλευση. Ὁ Χριστὸς ἐπρόβαλε τὴν ἀνωτερότητα τῆς καρδιᾶς (δηλαδὴ τῆς ἀγάπης) ἐπὶ τῆς νοημοσύνης καὶ οἱ φιλόζωοι ποὺ ζητοῦν νὰ ἐγκλειστοῦν στὶς φυλακὲς αὐτοὶ ποὺ σκοτώνουν  ἀδέσποτους σκύλους ἴσως νὰ ἔχουν δίκαιο. Ὁ Χριστὸς εὑρίσκεται στὴν ματιὰ τοῦ πιστοῦ σκύλου καὶ τελείως ἀπὼν ἀπὸ τὴν ματιὰ τοῦ oberkapo, τοῦ δημίου τῶν ναζιστικῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             3 Αὐγούστου 2017

Jul 26, 2017

366 – Παράδοση καὶ λογιωτατισμὸς στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Γιῶργος Μπαμπινιώτης, ὁ πανοσιολογιώτατος366 – Παράδοση καὶ λογιωτατισμὸς στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Τὸ ἑλληνικὸ τριτοκοσμικὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ἔχει προξενήσει τεράστιο πλῆγμα στὸν ἑλληνισμό, ἀπὸ τὸ 1821. Ὅπως ὅλα τὰ τριτοκοσμικὰ κράτη καλύπτεται ὀπίσω ἀπὸ τὸν δῆθεν σεβασμὸ χιονοστιβάδος νόμων ποὺ σκαρώνει ὡς μαθητούδι πρώτης Δημοτικοῦ τοὺς ὁποίους πρῶτο τὸ Δημόσιο δὲν σέβεται καὶ ἐφαρμόζει μία κομματικὴ δικαιοσύνη κλέβοντας ἀσυστόλως τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, πάντα μὲ τὴν ψευδῆ ῥήση ὅτι δύναται νὰ ψεύδεται ἀλλὰ δὲν κλέβει.

Ἡ μεταχείριση τῆς ἑλληνικῆςςγλώσσας δὲν ἐξαιρεῖται ἀπὸ αὐτὸν κανόνα. Ὅταν τὸ 1821, ἕνα κομμάτι τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἀπεσχίσθη ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία, οἱ τριτοκομικοποιημένοι Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου κατεφέρθησαν κατὰ τῆς γλώσσης τῶν γλωσσῶν ποὺ μέχρι τότε οὐδεὶς εἶχε τολμήσει νὰ θίξῃ, καὶ αὐτὴ ἀφέθη στὴν καταστρεπτικὴ μανία τῶν ἑλλαδικῶν γλωσσολόγων ποὺ ἠθέλησαν νὰ ἀντιγράψουν τὶς γλωσσικὲς θεωρίες τῶν Φράγκων οἱ ὁποῖοι ἐχειρίζοντο γλῶσσες κατὰ πολὺ κατώτερες τῶν ἑλληνικῶν.

Ἡ βάση τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας διὰ μέσου τῶν αἰώνων εἶναι ἡ παράδοση. Στόχος εἶναι νὰ μὴ κοπῇ ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης τῆς γλωσσικῆς ἐκφράσεως, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Ἐλύτη. Ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι πρεσβεύουν οἱ κατεδαφιστὲς τῆς ἑλληνικῆς γώσσας, λογιωτατισμὸς δὲν εἶναι τὸ φαινόμενο τεχνητῆς συντηρήσεως τῆς γλώσσης τοῦ παρελθόντος. Εἶναι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Λογιωτατισμός,  εἶναι ἡ στάση τῶν γλωσσολόγων ποὺ κάθονται ὀπίσω ἀπὸ τὸ γραφεῖο τους καὶ χειρίζονται, βάσει διαφόρων θεωριῶν τὴν ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας, χωρὶς νὰ τὴν σέβονται, πάντα κρυπτόμενοι ὀπίσω ἀπὸ τὴν παρακολούθηση, ἐξ ἀποστάσεως τῆς λαλιᾶς τοῦ δῆθεν λαοῦ.

Μὲ ποῖο δικαίωμα ἕνας γλωσσολόγος προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ ἀλλαγὴ ὀρθογραφίας βάσει τῆς λογικῆς; Ἡ γλῶσσα ἔχει ἀξία ἀπο τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι ἔκφραση ἑνὸς λαοῦ μέσῳ γενεῶν. Ἐφ’ὅσον ἔχουμε συνηθίσει νὰ γράφουμε πολυτονικὰ καὶ τραῖνο, αὐγό, καυγᾶς, μπύρα, ὁδὸς Στουρνάρα, Γουδί, συνδιάσκεψη,δολλάριο, τὸν χρήστη, ὑπ’ὄψιν, κτίριο, γιατὶ ἕνας καὶ μόνον ἄνθρωπος (πόσῳ μᾶλλον πολιτικὸς παράγων), βάσει τῆς γλωσσικῆς του ἐπιστήμης καὶ τῶν λογικῶν του παρατηρήσεων νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ νὰ ἀλλάξουμε τὶς γλωσσικές μας συνήθειες καὶ νὰ μᾶς ὑποχρεώσῃ, μέσῳ τοῦ σχολείου καὶ τοῦ Δημοσίου, νὰ γράφουμε μονοτονικὰ καὶ τρένο, ἀβγό, καβγᾶς, μπίρα, ὁδὸς Στουρνάρη, Γουδῆ, διάσκεψη, δολάριο, τὸ χρήστη, ὑπόψη, κτήριο. Περιέργως, μόνον τὸ ΚΚΕ ἀντέδρασε στὴν ἀπόφαση τῶν γλωσσολόγων νὰ τοῦ ἀφαιρέσουν ἕνα «μ» ἀπὸ τὴν λέξη κομμουνισμὸς καὶ ἔτσι παρέμειναν τὰ δύο «μ»!

Οἱ γλωσσολόγοι  ἰσχυρίζονται ὅτι μία γλῶσσα πρέπει νὰ παραμείνῃ ζωτανή ἀλλὰ μὲ τὶς μονομερεῖς ἐπεμβάσεις τους κάνουν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ἔτσι, τὴν ἑπομένη τῆς ἀποσχήσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν Φράγκων ἐδημιουργήθη τὸ γλωσσικὸ ζήτημα καὶ οἱ γλωσσολόγοι στὰ γραφεῖα τους κατεσκεύασαν σωρεῖα τεχνητῶν γλωσσῶν, πάντα στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ, μὲ προεξάρχουσες τὴν καθαρεύουσα καὶ τὴν δημοτική (παρντόν, τὴ δημοτική).

Ἄν καὶ δὲν τὸ ἔκαμαν ἐκ τοῦ πονηροῦ, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπεμβάσεως τῶν γλωσσολόγων ἐπὶ τῆς μακραίωνης ζωντανῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὑπῆρξε ἡ ἀποκαθήλωσή της, τὸ γλωσσικὸ χάος καὶ ἴσως ἡ διάπραξη τοῦ πλέον ἀποκρουστικοῦ ἐγκλήματος κατὰ τοῦ συμπαντικοὺ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, καθηλώνοντας τὴν χώρα μας στὸ γλωσσικὸ ἐπίπεδο τριτοκοσμικῆς χώρας καὶ μετατρέποντας τὰ ἑλληνικὰ σὲ διάλεκτο τοῦ ἐπιπέδου τῶν γερμανοελβετικῶν.

Οἱ γλωσσολόγοι δὲν δύνανται νὰ παραμείνουν ἀτιμώρητοι. Γλωσσικὲς μαφίες σὰν τὸ ΚΚΚ, «Κόμμα Κακριδῆ Κριαρᾶ») ἤ γλωσσολόγοι σὰν τὸν Μπαμπινιώτη πρέπει κάποτε νὰ στιγματισθοῦν καὶ νὰ καταδικασθοῦν ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου.
Ἤδη, ἡ πλήρης ἀποσάθρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας τὴν ἔχει ἀφαιρέσει ἀπὸ τὸ οἰκοδόμημα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ὑπάρχει ἡ τάση ὁ ἑλληνισμὸς νὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία του μὲ κάποια ἄλλη διεθνῆ γλῶσσα, ἴσως καὶ τὰ κινέζικα. Τὸ ἔγκλημα τοῦ ἑλλαδικοῦ λογιωτατισμοῦ παραμένει τεράστιο.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         26 Ἰουλίου 2017

Jul 23, 2017

365 – Ἡ διπλωματία τοῦ ἑλληνικοῦ παγκοσμισμοῦ: «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει»

ἑλληνισμός


365 – Ἡ διπλωματία τοῦ ἑλληνικοῦ παγκοσμισμοῦ:
«Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει»

Τὸ παραπάνω ἀπόφθεγμα τὸ εἶχα διδάξει στὸν φοιτητή μου, τὸν μετέπειτα ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ αὐτὸς τὸ ἐφήρμοσε ὡς διπλωματία «χωρὶς προβλήματα μὲ τοὺς γείτονες».

Ἡ ἀδελφότης τοῦ σούφη Φετουλλὰχ Γκυλέν, μὲ τὸν ὁποῖο συνηργαζόμουν ἐπὶ χρόνια στὸν Καναδᾶ, ἐβασίζετο καὶ αὐτὴ στὸ ἴδιο ἀπόφθεγμα, συνεργαζομένη μὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ἔχοντας, ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι τὸ 2013, ἐπὶ μία δεκαετία, κατακτήσει ὅλα τὰ πόστα στὴν Τουρκία, τὴν Δικαιοσύνη, τὴν Παιδεία, τὴν ἀστυνομία, τὸν στρατό, μὲ πρώτους τὰ πνευματικά της τέκνα, τὸν Νταβούτογλου καὶ τὸν Ἔρντογαν.

Δυστυχῶς, τὸ τεράστιο αὐτὸ ἀνορθωτικὸ ἔργο ποὺ εἶχε ἐπιτύχει νὰ παραμερίσῃ τὸν κεμαλικὸ ἐπιθετικὸ ἐθνικισμὸ κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐσωρίασθη ὡς τραπουλόχαρτα τὸ 2013, ὅταν ἡ Ἀμερικὴ ἔσπρωξε τὸν Γκυλὲν νὰ κατηγορήσῃ τὸ πνευματικό του παιδί, τὸν Ἔρντογαν, γιὰ διαφθορά, μὲ στόχο νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὴν ἐξουσία.

Τὸ λάθος ὑπῆρξε τεράστιο. Ὡς μαινόμενος ταῦρος, ὑπὸ τὰ κτυπήματα τοῦ ξίφους τοῦ ἀμερικανοῦ ταυρομάχου τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 2016, ὁ Ἔρντογαν ἀντέδρασε καὶ κατεπάτησε τὴν ἀδελφότητα Γκυλέν καὶ σήμερα οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, Ῥωσία καὶ Ἀμερική, προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένως νὰ τὸν ἡρεμήσουν.


Στὸ ὀλίσθημα  τοῦ τούρκου Γκυλὲν δὲν ὑπέπεσε ὁ ἰρανὸς Γκυλέν, ὁ ἀγιατόλλας Χομεϊνί, στὴν κηδεία τοῦ ὁποίου στὴν Τεχεράνη εἶχα ἐπισήμως προσκληθῆ καὶ ἔκτοτε, στὴν δεκαετία τοῦ 1990 εἶχα ὀργανώσει τρία συνέδρια διαλόγου σιϊσμοῦ καὶ ὀρθοδοξίας στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Τεχεράνη τοῦ ζωροαστρισμοῦ, χωρὶς νὰ ἀμελήσω τὴν συνεργασία μου μὲ τοὺς τούρκους ἀλεβῆδες, τοὺς ἑβραίους τοῦ Ἰσραήλ, καὶ μὲ τὴν Ἰνδία (ἀποκαλουμένη Νέα Ἑλλὰς ἀπὸ τοὺ ἀρχαίους γεωγράφους), στὴν ὁποία ὡς Βαϊσνάβος ἐγκατεστάθη μὲ τὴν ἰνδὴ σύζυγό του ὁ μεγαλύτερός μου υἱός, ἐνῷ ὁ νεώτερος ἐνυμφεύθη ἰρανὴ σιΐτισσα, οἰκογενείας βασιλικῶν πεποιθήσεων, καὶ ἡ νεώτερη κόρη μου ἰταλὸ ῥωμαιοκαθολικὸ πιστὸ χριστιανό, καλαβριακῆς προελεύσεως τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Παντοῦ καὶ πάντα, ὑπεράνω τῶν σχισμάτων καὶ τῶν κομμάτων, ἔβαζα τὴν διάδωση τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδίως τῆς ἑλληνικῆς πολυτονικῆς παραδοσιακῆς γλώσσας.

Ἧλθε ὅμως σήμερα καὶ πάλι ἡ στιγμὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ.  Ἐγώ, ἀπὸ ἡλικίας 12 ἐτῶν, παιδὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου, ἐμεγάλωσα καὶ ἠγάπησα τὴν Γαλλία καὶ ἀφοσίωθηκα στὸν στρατηγὸ ντὲ Γκώλ καὶ σήμερα στὴν θηλυκὴ μετεμψύχωσή του, τὴν γαλάζια Μαρίν. Ἀργότερα, ἐνεκατεστάθην στὴν πρωτεύουσα τοῦ Καναδᾶ καὶ ὑπηρέτησα τὸν γαλλοκαναδικὸ ἐθνικισμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν μεγάλη μορφὴ τοῦ Τρυντὼ τοῦ Πρεσβυτέρου, παράλληλα μὲ τὴν θέση μου στενοῦ φίλου στὸ Παρίσι τοῦ Καραμαλῆ τοῦ Πρεσβυτέρου καὶ ὡς πνευματικοῦ πατέρα στὴν Ἄγκυρα τοῦ προέδρου Τουργοὺτ Ὀζάλ.

Ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου ποὺ εἷχα ἀφήσει στὴν Ἑλλάδα, ὡς ἀκραιφνεῖς κομμουνιστές, τὸν  πρύτανη τοῦ Πολυτεχνείου Νῖκο Κιτσίκη καὶ τὴν κομμουνίστρια ἀντάρτισσα Μπεάτα Κιτσίκη ποὺ τὸ 1939, ὡς ἐπίσημοι καλεσμένοι τοῦ Albert Speer στὴν Γερμανία ἀλλὰ καὶ δεχόμενοι τὸν ἀμέριστο θαυμασμὸ τοῦ κυβερνήτου Μεταξᾶ, παρὰ τὴν μακρόχρονη συνεργασία τους μὲ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο (ὁ ὁποῖος τὸ 1936, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Μεταξᾶ ὡς πρωθυπουργοῦ, εἶχε γράψει ἀπὸ τὸ Παρίσι  τὸ περίφημό του «Ζήτω ὁ Βασιλεύς»)εἶχα διδαχθῆ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ἦθος. Αὐτοὶ εἶχαν ἀρνηθῆ νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸν  γερμανὸ κατακτητὴ καὶ εἶχαν προσχωρήσει στὸ ΕΑΜ, ἐνῷ τὸ 1947 ἡ μητέρα μου εἶχε καταδικασθῆ σὲ θάνατο ὡς κομμουνίστρια ἀπὸ στρατιωτικὸ δικαστήριο καὶ εἶχε ὑποστῆ ἀπάνθρωπους βασανισμοὺς χωρὶς ποτὲ νὰ ὑπογράψῃ δήλωση μετανοίας.  Ἄν καὶ ἄθεοι καὶ οἱ δύο, ὡς μαρξιστές-λενινιστές, μοῦ εἶχαν μάθει τὸ ἀπόφθεγμα, «ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Βάσει τοῦ ἀποφθέγματος αὐτοῦ ἔγινα πιστὸς χριστιανὸς ὀρθόδοξος παλαιοημερολογιτικῶν τάσεων, ἐν μέσῳ τῶν φίλων μου Γάλλων ῥωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν ἀγγλικανῶν τῆς ἀγγλίδος, ἐπὶ 18 ὁλόκληρα χρόνια, συζύγου μου, καὶ μετά, μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ μεγίστου φιλοσόφου Πλήθωνος, ἐνυμφέυθη ἀγρότισσα ἀπὸ τὸν αὐτοκρατορικὸ Μυστρᾶ καὶ ἀφωσιώθην στὸν πανελληνισμό.

Τὸ 1955, οἱ γονεῖς μου ἵδρυσαν στὴν Ἀθήνα τὸν ἑλληνοκινεζικὸ σύνδεσμο καὶ ἔγιναν στενοὶ φίλοι τοῦ προέδρου Μάο. Τότε, γιὰ πρώτη φορά, σὲ ἡλικία 23 ἐτῶν, τὸ μαοϊκὸ κράτος μὲ ἐκάλεσε ἐπισήμως στὴν Κίνα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξελιχθῶ σὲ σινολόγο καὶ καθηγητὴ κινεζικῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, ἀλλὰ και νὰ ἐκδιωχθῶ ἀπὸ τὴν Σορβόννη  στὴν ἐξέγερση τοῦ Μάη 1968, ὡς δρῶν μαοϊκὸς καὶ συνεργάτης τῶν γάλλων ἀναρχικῶν.

Τὸ 2006-2008, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἠθέλησε νὰ μὲ τιμήσῃ καὶ ἵδρυσε τὸ ΝΠΔΔ, «Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη», ἀφορμὴ γιὰ τοὺς γνωστοὺς ἐθνοκαπήλους νὰ προσπαθήσουν λυσσωδῶς νὰ τὸ καταργήσουν, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι εἶχε συσταθῆ ἀπὸ τὸν δημοφιλέστατο, τὸ 2006, δήμαρχο  Ζωγράφου, Ἰωάννη Καζᾶκο, πρώην χουντικὸ δήμαρχο τοῦ Παπαδοπούλου.

Ὡς ἀνέκαθεν αὐτοκρατορικός, συνεπῶς βασιλικὸς καὶ ὀρθόδοξος λαοκρατικός, πάντα ὡς κομμουνιστής, πότε δὲν ἐδέχθην νὰ καταδικάσω τὸ αὐθεντικὰ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ κατεδίκασα τὴν συνωμοσία ἐναντίον  του ὡς δῆθεν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση.

Τὸ 1919, ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση, ἐχρησιμοποίησε τὸ βενιζελικὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, παρὰ τὴν καταδίκη τοῦ ἐγχειρήματος ἀπὸ τὸν Μεταξᾶ, γιὰ νὰ ἐγκαταστήση στὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας, δόρυ στὴν καρδιὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Αὐτὸ τὸ πρῶτο Ἰσραήλ (ὡς ὀρθόδοξο νέο Ίσραήλ τῆς Καινῆς Διαθήκης) κατέρρευσε σὲ τρία χρόνια καὶ τότε, σὲ μιὰ δεύτερη προσπάθεια, ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση  ἐχρησιμοποίησε τὸ 1948 τὸ δεύτερο Ἰσραήλ (τὸ ἑβραϊκὸ Ἰσραὴλ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης) ὡς δόρυ πάλι στὴν καρδιὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ ἐπέτυχε, ἕνα μάθημα γιὰ μᾶς, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐχρησιμοποιήθη ἡ δομὴ τῶν μεσαιωνικῶν σταυροφοριῶν τοῦ λατινικοῦ κράτους τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς φρούριο κατὰ τῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν.

Σήμερα ἐνώπιον τῆς καταρρεύσεως τοῦ ἑλλαδισμοῦ, ζητῶ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ, μὲ βασικὸ ὅπλο τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ βασιλικοῦ λαοκρατικοῦ θεσμοῦ, τὴν καθιέρωση συμπαντικῆς διπλωματίας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις τοῦ πλανήτου, χωρὶς ἀποκλεισμούς, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀποφθέγματος, «ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         23 Ἰουλίου 2017


Jul 19, 2017

364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Τὰ ἐγγόνια τοῦ Ῥουσσώ


364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη δὲν ὑπῆρξε ποτὲ οὔτε δύναται ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ὁ βούρδουλας τοῦ ἑκάστοτε κατεστημένου, τῆς ἑκάστοτε κοινωνικῆς τάξεως ποὺ εὑρίσκεται τὴν δεδομένη στιγμὴ στὴν ἐξουσία.

Ὁ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, ἐκτελεστικῆς, νομοθετικῆς, δικαστικῆς τοῦ Μοντεσκιέ, ποὺ ὀνομάζομε δημοκρατία, καθιέρωσε τὴν ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία, ἐνῷ ὁ ὁλοκληρωτικὸς μὴ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν τῆς γενικῆς θελήσεως τοῦ Ῥουσσώ, καθιέρωσε μέσῳ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας τῶν δημοψηφισμάτων τὴν προλεταριακὴ λαϊκὴ δικτατορία, ποὺ ὀνομάζομε λαοκρατία, τὴν ὁποία ὁ ἀγαθὸς ἀλλὰ ἄτολμος Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς ἀποτυχημένος Ῥοβεσπιέρρος, δὲν ἠδυνήθη νὰ καθιερώσῃ, ὑποκύπτοντας στὸ τέλος τοῦ 2011, στὸν ἀδίστακτο ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ Βαγγέλη Βενιζέλο ποὺ συνεχίζει καὶ σήμερα νὰ ἐναντιώνεται μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια σὲ λαϊκὸ δημοψήφισμα.

Ἡ γενικὴ θέληση δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, οὔτε κἄν μὲ τὴν  θέληση ὅλων τῶν πολιτῶν. Τὸ λέγει ξεκάθαρα, τὸ 1755, ὁ Ῥουσσὼ στὴν Πραγματεία περὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας: 

«Μὰ θὰ μοῦ ποῦνε, μὲ ποῖον τρόπον ἠμπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσῃ  κανεὶς τὴν γενικὴ θέληση στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ἐμφανίζεται σαφῶς; Μήπως πρέπει νὰ συναθροίζουμε ὅλο τὸ ἔθνος γιὰ κάθε ἀπρόβλεπτο γεγονός; Ὄχι, διότι δὲν εἶναι σίγουρο πὼς ἡ ἀπόφασή του θὰ ἐκφράζῃ τὴν γενικὴ θέληση καὶ ἐπὶ πλέον αὐτος ὁ τρόπος εἶναι ἀνεφάρμοστος σὲ ἕναν πολυπληθῆ λαό. Ἄλλωστε σπανίως χρειάζεται, ὅταν ἡ κυβέρνηση εἶναι καλὰ διατεθειμένη, διότι οἱ ἡγέτες γνωρίζουν ἀρκετὰ πὼς ἡ γενικὴ θέληση εἶναι πάντα μὲ τὸ μέρος ποὺ εὐνοεῖ περισσότερο τὸ κοινὸ συμφέρον, δηλαδὴ τὸ πιὸ δίκαιο, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι ἀρκετὸ νὰ εἶναι κανεὶς δίκαιος γιὰ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι ἀκολουθῇ τὴν γενικὴ θέληση».

Τὸ 1762, ὁ Ῥουσσώ, στὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο, δὲν ἀπέκλεισε τὴν ψῆφο ἤ καὶ ἐνίοτε τὴν ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας καὶ πρότεινε συγκρότηση συνελεύσεως τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ αὐτὲς οἱ πρακτικὲς λύσεις γιὰ κάποια καὶ πάντα ἐλλιπὴ ἔκφραση τῆς γενικῆς θελήσεως, καθόλου δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀπέχθεια ποὺ ἔτρεφε γιὰ τὸ κοινοβουλευτικὸ σύστημα ἐκλεγμένων ἀντιπροσώπων.

Στὴν Δύση, ἡ ἰδέα τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων μὲ ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους εἶχε καθιερωθῆ ἀπὸ αἰῶνες καὶ ὁ Ῥουσσὼ ἐθεώρει τὰ ἀντιπροσωπευτικὰ σώματα ὡς κατάλοιπα τοῦ φεουδαλισμοῦ. Νὰ ὑπενθυμίσουμε πὼς στὴν Ἀγγλία, στὸ Ι΄ αἰῶνα μ.Χ., ὁ βασιλεὺς ἐξελέγετο καὶ ἡ ἐξουσία του ἦταν περιορισμένη. Μετὰ τὴν ἔλευση τῶν Νορμανδῶν, ὁ περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἐπακολούθησε εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνταρσία τῶν βαρώνων  στὸν ΙΓ΄αίῶνα, τὸ δὲ 1254, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἱπποτῶν, ἀπεφασίσθη πὼς θὰ ἐκλέγουν σὲ κάθε κομιτεία ἀνὰ δύο ἀντιπροσώπους. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα: κοινοβούλιο ποὺ ἀντεπροσώπευε τὶς κοινωνικὲς τάξεις. Στὸν ΙΔ΄αἰῶνα, οἱ βαρῶνοι καὶ οἱ ἐπίσκοποι συνεκρότησαν τὴν ἄνω Βουλὴ τῶν Λόρδων, ἐνῷ οἱ ἱππότες μὲ τοὺς ἀστοὺς ἀπετέλεσαν τὴν κάτω Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία –καὶ ὄχι στὴν Ἑλλάδα- ἡ δημοκρατία.

Ἴσως ἡ μεγαλύτερη εἰρωνεία ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο τοῦ Ῥουσσώ, ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ ὡς τὸ ἐγχειρίδιο τοῦ κοινοβουλευτικοῦ συστήματος, ἠμπορεῖ κάλλιστα νὰ διαβασθῇ ὡς ἐγχειρίδιο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος στὴν πλέον ἀκραία του μορφή.

Τὸ πέρασμα στὸν Χριστό, ἀπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴ Δημοκρατία στὴν ὁλοκληρωτικὴ ῥωμαϊκὴ λαϊκὴ Αὐτοκρατορία, θυμίζει σήμερα τὴν ἐνδεχομένη ἐπαναφορὰ τῆς Βασιλείας μέσῳ ἀλλαγῆς Συντάγματος καὶ δημοψηφίσματος ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ πρωθυπουργὸς  Ἀλέξης Τσίπρας ἐνάντια στὴν σκυλίσια ἀντίθεση τοῦ σκιάχτρου τοῦ ἀντιβασιλισμοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου-Τούρκογλου. 

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ γραπτὴ ὑποστήριξη ποὺ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος προσέφερε στὸν Τσίπρα ἅμα τῇ ἐκλογῇ του στὶς ἀρχὲς τοῦ 2015, στὴν πρωθυπουργία  τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἡ παράλληλη ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ πού, μέσῳ τοῦ ἀεροπλανοφόρου τῆς νήσου Κρήτης ἔχει, ὡς φαίνεται, ἀποφασίσει νὰ ἀνανεώσῃ τὸ ῥωμαίϊκο. Ὁ Τσίπρας ῥουσσωϊκός; Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                                19 Ἰουλίου 2017

Jul 14, 2017

363 - Γιὰ ἕνα νέο Γουδί στὴν Κρήτη

                

Προσοχή! Δηλώνω ὅτι δὲν γνωρίζω ποῖος εἶναι ὁ καπετὰν Μωϋσῆς καὶ ἐὰν ὄντως εἶναι ὑπαρκτὸ πρόσωπο363 - Γιὰ ἕνα νέο Γουδὶ στὴν Κρήτη

Τὸ παρακάτω κείμενο κυκλοφορεῖ σήμερα εὐρέως στὴν Κρήτη μὲ στὸχο νὰ συμβάλῃ στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μεγαλονήσου ἀπὸ τὸν γερμανικὸ ζυγὸ τοῦ  Δ΄  Ῥάϊχ καὶ τὴν δωσιλογικὴ κυβέρνηση τῶν ἈθηνῶνΜανιφέστο Κηρύξεως Ἐπαναστάσεως στὴν Κρήτη


Δεν απευθυνόμαστε  στους λίγους  του  ΜΑΖΙ ΤΑ ΤΡΩΜΕ”… Απευθυνόμαστε στους πολλούς που πληρώνουν τον λογαριασμό!!
Διαπιστώσεις:  Μας  είπαν  πολλά  ψέματα, ώρα  να  πούμε  αλήθειες.
1.Δεν είχαμε έλλειμμα χρημάτων, έλλειμμα πάντα, ηγεσίας ,αρχών και αξιών είχαμε, τα άλλα δεινά ήταν επακόλουθα. 2.Χρεοκοπήσαμε  γιατί  διεφθαρμένοι πολιτικοί μας κυβέρνησαν με  ρουσφέτια, διαφθορά, διαπλοκή, αναξιοκρατία, φοροδιαφυγή, κομματοκρατεία  – οικογενειοκρατία, ιδιοτέλεια, γραφειοκρατία, σπατάλη, διχόνοια, αλαζονεία, εξουσιομανία, ανευθυνότητα.
3.Αν δεν ξεριζωθούν αυτά τα καρκινώματα της κακοδιοίκησης, ευημερία δεν θα δούμε ούτε τα επόμενα 200 χρόνια.
4.Οι πολιτικοί  με λάθος μέτρα λιτότητας κανένα από τα αίτια της χρεωκοπίας  δεν διόρθωσαν, αντίθετα η αδικία μεγάλωσε.
Συμπέρασμα:  κάθε πέρσι και καλύτερα!  Οι  ίδιοι  που μας κατέστρεψαν δεν πρόκειται να μας σώσουν. Ο καυγάς είναι για τις καρέκλες τους, όχι  για την σωτηρία μας.
Απόφαση :  Καλούμε  τον εξαπατημένο ,αγανακτισμένο  πολίτη να επαναστατήσει. Να μετέχει σε  μια  μεγαλειώδη, πρωτοφανή  γιορτή  της  Δημοκρατίας  στην  πλατεία  Ελευθερίας στις    /     /   2017   ώρα   21:00
Ο λαός στη  μαζική αυτή ανοιχτή λαϊκή συνέλευση, (προπομπό δημοψηφίσματος) θα αποφασίσει για την τύχη του. Πως θέλει το μέλλον του. Ως παντοδύναμη εκκλησία του δήμου να ψηφίσει  τις προτάσεις και σκοπό, της επανάστασης.
Δεν είναι κάλεσμα ανώφελης διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε  συνδικαλιστές  στείρων  κινητοποιήσεων. Κυρίως  Δεν  είμαστε ένα  νέο κόμμα για να βολευτούμε εμείς στη βουλή και οι οπαδοί  στο δημόσιο. * Είμαστε όλοι εσείς! που πάντα πληρώνουμε ακριβά τα εγκλήματα των πολιτικών: πολέμους, αιχμαλωσίες, Μικρασιάτικη καταστροφή, Εμφύλιος, Δικτατορίες, Διχασμούς και τώρα  Χρεοκοπία! * Ένα κράτος ξεπουλήθηκε! χιλιάδες ξενιτεύτηκαν, φτωχοποιήθηκαν,  αυτοκτόνησαν! Οι επόμενες γενιές υποδουλωμένες, εκατομμύρια οι αγανακτισμένοι , αδικημένοι, εξαπατημένοι. Φταίχτης ουδείς! Ανάληψη ευθηνών, τιμωρημένος ουδείς! Μόνος τιμωρημένος ο λαός, Όπως πάντα! Οι προδότες οι  δωσίλογοι  πάντα  ατιμώρητοι! Αυτό θα τ’αλλάξει ο λαός τώρα. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. * Δεν ανεχόμαστε πλέον  300 αποτυχημένοι της ζωής, που δεν διοίκησαν περίπτερο, να διήκουν την Ελλάδα. Δεν ανεχόμαστε πλέον  ν’ αυτοσχεδιάζουν,  να παίζουν, να γελούν εις βάρος  μας.* Αρκετά γέλασαν είναι ώρα να γελάσει ο λαός… γελά καλά ο τελευταίος… Μετά τους Τούρκους, σκλαβωθήκαμε χειρότερα σε  Γενίτσαρους. Δεν επαναστατήσαμε  γιατί πάντα μας έλειπαν τα 6 απαραίτητα όπλα που τώρα μόνο αποκτήσαμε:

1.Ηγεσία  2.Ενότητα  3.Στρατηγική  4. Στόχους  5 .Όραμα  6.Ανιδιοτέλεια

Τώρα δεν φοβάται ο λαός. Τρέμουν οι επίορκοι καταχραστές της εξουσίας και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα οι Έλληνες όσες φορές βρέθηκαν με ηγέτη μεγαλούργησαν! Επαναστάτες, ηγέτες πρότυπα: ο Μωυσής, ο Γκάντι, ο Μαντέλα! Ελευθέρωσαν – διέσωσαν ειρηνικά με ήθος, οδήγησαν τον λαό τους στην λύτρωση! Μια τέτοια ηγεσία αναζητά ένας απεγνωσμένος λαός, που στην απελπισία του, για να σωθεί, ψήφισε από δεξιούς φασίστες, ως και αριστερούς άθεους αν και λαός δημοκράτης και Θεοσεβούμενος. Οι δικοί μας  κομματάρχες  δήθεν ηγέτες, δήθεν δημοκράτες , λαοπλάνοι, ψεύτες, ψηφοθήρες, αντί να οδηγούν ακολουθούσαν  έρποντας κολακεύοντας, εξαπατώντας το λαό μέχρι την καταστροφή. Μοιάζουν βρεγμένες  κότες και σκιάχτρα ηγετών ανεπαρκή να τρομάξουν σπουργίτες όχι πεινασμένους  λύκους... Ποτέ δεν φταίνε οι λύκοι… Ποτέ δεν φταίνε τα πρόβατα… Πάντα φταίνε οι φύλακες… Και το χειρότερο για τον λαό  “ μπήκαν  λύκοι στο μαντρί οι 300 της βουλής” Δυστυχώς ο εχθρός είναι “εντός  των τειχών”… Δεν χρεοκοπήσαμε επί δικτατορίας  χρεοκοπήσαμε επί δημοκρατίας.  Όπου ευημερεί η δημοκρατία  πεθαίνει η διαφθορά. Όπου ευημερεί η διαφθορά πεθαίνει η δημοκρατία. Καλείτε ο λαός να αναστήσει την δημοκρατία στην πατρίδα της. Όλοι οι επαναστάτες στην πλατεία  ελευθερίας. Να μην λείψει κανένας εξαπατημένος, οργισμένος, αδικημένος πολίτης. Όλοι στο εθνικό προσκλητήριο χωρίς ύβρεις, πέτρες, ξύλα, φωτιές, βία. Αυτά δεν μας χρειάζονται βλάπτουν τον σκοπό μας και την δημοκρατία. Ο λαός ήρεμη δύναμη, με όπλο την παντοδύναμη καταρχάς  λαϊκή συνέλευση και στην συνέχεια με δημοψήφισμα να βροντοφωνάξει την απόφαση του:
 
Ψηφίζουμε – νομιμοποιούμε την επανάσταση να υλοποιήσει 10 εντολές :

1.       Αποκλείονται τέως – νυν πολιτικοί να μετέχουν στην επανάσταση.
2.       Κατάργηση όλων των προνομίων των τέως – νυν πολιτικών, στέρηση ισοβίως των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
3.       Αυτοί που μας πτώχευσαν δεν δικαιούνται να παραμένουν πλούσιοι οι ίδιοι. Δήμευση συντάξεων, περιουσίας, καταθέσεων σε Ελλάδα – εξωτερικό όλων των τέως – νυν πολιτικών. Να γνωρίσουν τι εστί άπορος.
4.       Την κατώτερη σύνταξη που ψήφισαν οι 300 για τους άλλους να την πάρουν οι ίδιοι τέως – νυν πολίτικοι και να ζήσουν με αυτήν.
5.       Από πρόεδροι δημοκρατίας, πρωθυπουργοί έως και όλους όσους η έρευνα από το 1974 έως σήμερα ενοχοποιήσει για εθνική προδοσία να δικαστούν αντί κρέμασμα στο σύνταγμα, σε κοινωνική εργασία ως οδοκαθαριστές στους δήμους. Να τους βλέπει καθημερινά ο αδικημένος πολίτης από τον Έβρο ως την Γαύδο και να διαπιστώνει ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη.
6.       Νέο σύνταγμα, μείωση βουλευτών σε 100, μια θητεία, μισθός – σύνταξη η ίδια με πριν την εκλογή. Η επανάσταση δεν έχει ευνοούμενους, δεν έχει την φαυλοκρατία της κομματοκρατείας. Πιστεύει στην αριστεία. Να στέλνουμε  τους αρίστους στην βουλή. Με κλήρωση μεταξύ των αρίστων που η τοπική κοινωνία προτείνει θα προκύψουν οι υποψήφιοι βουλευτές της επανάστασης. Επικρατείας  θα είναι, 20 προσωπικότητες κύρους, επιτυχημένοι  επαγγελματίες ανά τομέα: Οικονομία, υγεία, παιδεία, άμυνα κ.τ.λ.  Οι επαναστάτες δεσμεύονται: Πρώτα η Ελλάδα και μετά οι έλληνες.
7.       Εξάλειψη της ιδιοτέλειας. Μόνο ένας ηλίθιος, απολίτιστος είναι ιδιοτελής, γιατί όποιος βλάπτει το σύνολο βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Να ποινικοποιηθεί σε κακούργημα η ιδιοτέλεια.
8.       Όποιος βλάψει το δημόσιο ταμείο, δέσμευση περιουσίας και συμπληρωματικά  κοινωφελής εργασία.  Συνδικαλιστικά αιτήματα ικανοποιούνται  αν πρωτίστως ωφελούν το σύνολο.
9.        Ύπουλος εχθρός του γένους, η υπογεννητικότητα. Οι πολύτεκνοι θα είναι οι μόνοι προνομιούχοι πολίτες της νέας Ελλάδας. Θα δοθούν όσα οικονομικά κίνητρα χρειαστούν με αδιαπραγμάτευτο στόχο: 80% πολύτεκνοι. Με  προϋποθέσεις που να ευνοούν τους πραγματικά Έλληνες.
10.    Η Ελλάδα, οι Έλληνες μπορούν και αξίζουν να έχουν το καλύτερο κράτος στον κόσμο με πρότυπο: Ισλανδία, Ελβετία, Δανία, Σουηδία, Καναδάς, Αυστραλία.  Προτείνουμε την εκ θεμέλιων ανασύσταση Νεοελληνικού σύγχρονου κράτους. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει προ πολλού, όμως δεν το ήθελαν ντόπια και ξένα συμφέροντα, στην λαϊκή συνέλευση θα μάθουμε αν το θέλει ο μόνος αρμόδιος  Ελληνικός λαός. Ο Καποδίστριας το ξεκίνησε, αλλά τον δολοφόνησαν…  Ο λαός να ψηφίσει αποδεικνύοντας  ότι μετά 186 χρόνια  ωριμάσαμε… Ο οικουμενικός Ελληνισμός των 20 εκατομμυρίων θα πρωτοστατήσει στο πατριωτικό προσκλητήριο. Με αδελφοποιήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας στελεχών κ.τ.λ. αντί ν’ ανακαλύψουμε  τον τροχό, θα διδαχτούμε από  κράτη πρότυπα. Στο εξής η ομογένεια θα μετέχει στο εκλέγειν εκλέγεσθαι  και θα αξιοποιηθεί κατά το εβραϊκό πρότυπο.

Επίλογος : Η Ελλάδα είναι το οικόπεδο γωνία του πλανήτη, το κρατήσαμε χιλιετίες με όπλα – θυσίες – αίμα.
Δεν θα το χαρίσουμε σήμερα ξαπλωμένοι στον καναπέ ! Σηκωθείτε! Οι Έλληνες κάνουν θαύματα. Έχουν  επανειλημμένα  ανατρέψει προγνωστικά και δεδομένα. Μας θεωρούν όλοι τελειωμένους!! Ξεσηκωθείτε να τους διαψεύσουμε! Βαδίζουν βάση σχεδίου! Ξεσηκωθείτε να τ‘ανατρέψουμε! Διεφθαρμένο κράτος και πολιτικοί εξυπηρετούν την μειοψηφία η πλειοψηφία έχει γονατίσει. Τα χειρότερα έρχονται αν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα. Αν η προκήρυξη αυτή δεν σας πείθει βοηθείστε να γίνει  πειστική. Για πρώτη φορά η απελευθέρωση και η ευημερία του γένους, κερδίζεται με τόσα  λίγα και ακίνδυνα, ήτοι  με την συμμετοχή σε μια μόνο λαϊκή συνέλευση. Ο λαός καλείτε με υπευθυνότητα να το κάνει. Στο σταυροδρόμι του μυθικού Ηρακλή, βρίσκετε ο λαός μας. Εμείς του προτείνουμε ευημερία με  τον δρόμο της αρετής. Οι πολιτικοί τέως και νυν αποτυχημένοι, προτείνουν τον δρόμο της κακίας, χωρίς ευημερία. Εμείς κάναμε το χρέος μας. Στη λαϊκή συνέλευση καλείτε να κάνει το χρέος του ο πολίτης. Να επιλέξει το  μέλλον του. Να μετρηθούμε, πόσοι ακολουθούν… Υποχρέωση του  πολίτη, είναι αν θέλει να πραγματοποιηθούν οι 10 εντολές να συμμετέχει ειρηνικά, αυτό αρκεί. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα και θα τα αναλάβουν άλλοι. Πράξετε το καθήκον σας το οφείλουμε στους Άγιους  Επαναστάτες του Αρκαδίου. Το οφείλουμε στους απογόνους όταν μας ρωτήσουν τι πράξατε;

                                                        Σας ασπάζομαι 
                                                            Ο αρχηγός
                                                 
                                                     Καπετάν  Μωυσής

Υ.Γ : Ο εμπνευστής, αρχηγός της επανάστασης  θα γνωστοποιηθεί αργότερα.