Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 19, 2017

364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Τὰ ἐγγόνια τοῦ Ῥουσσώ


364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη δὲν ὑπῆρξε ποτὲ οὔτε δύναται ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ὁ βούρδουλας τοῦ ἑκάστοτε κατεστημένου, τῆς ἑκάστοτε κοινωνικῆς τάξεως ποὺ εὑρίσκεται τὴν δεδομένη στιγμὴ στὴν ἐξουσία.

Ὁ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, ἐκτελεστικῆς, νομοθετικῆς, δικαστικῆς τοῦ Μοντεσκιέ, ποὺ ὀνομάζομε δημοκρατία, καθιέρωσε τὴν ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία, ἐνῷ ὁ ὁλοκληρωτικὸς μὴ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν τῆς γενικῆς θελήσεως τοῦ Ῥουσσώ, καθιέρωσε μέσῳ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας τῶν δημοψηφισμάτων τὴν προλεταριακὴ λαϊκὴ δικτατορία, ποὺ ὀνομάζομε λαοκρατία, τὴν ὁποία ὁ ἀγαθὸς ἀλλὰ ἄτολμος Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς ἀποτυχημένος Ῥοβεσπιέρρος, δὲν ἠδυνήθη νὰ καθιερώσῃ, ὑποκύπτοντας στὸ τέλος τοῦ 2011, στὸν ἀδίστακτο ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ Βαγγέλη Βενιζέλο ποὺ συνεχίζει καὶ σήμερα νὰ ἐναντιώνεται μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια σὲ λαϊκὸ δημοψήφισμα.

Ἡ γενικὴ θέληση δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, οὔτε κἄν μὲ τὴν  θέληση ὅλων τῶν πολιτῶν. Τὸ λέγει ξεκάθαρα, τὸ 1755, ὁ Ῥουσσὼ στὴν Πραγματεία περὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας: 

«Μὰ θὰ μοῦ ποῦνε, μὲ ποῖον τρόπον ἠμπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσῃ  κανεὶς τὴν γενικὴ θέληση στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ἐμφανίζεται σαφῶς; Μήπως πρέπει νὰ συναθροίζουμε ὅλο τὸ ἔθνος γιὰ κάθε ἀπρόβλεπτο γεγονός; Ὄχι, διότι δὲν εἶναι σίγουρο πὼς ἡ ἀπόφασή του θὰ ἐκφράζῃ τὴν γενικὴ θέληση καὶ ἐπὶ πλέον αὐτος ὁ τρόπος εἶναι ἀνεφάρμοστος σὲ ἕναν πολυπληθῆ λαό. Ἄλλωστε σπανίως χρειάζεται, ὅταν ἡ κυβέρνηση εἶναι καλὰ διατεθειμένη, διότι οἱ ἡγέτες γνωρίζουν ἀρκετὰ πὼς ἡ γενικὴ θέληση εἶναι πάντα μὲ τὸ μέρος ποὺ εὐνοεῖ περισσότερο τὸ κοινὸ συμφέρον, δηλαδὴ τὸ πιὸ δίκαιο, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι ἀρκετὸ νὰ εἶναι κανεὶς δίκαιος γιὰ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι ἀκολουθῇ τὴν γενικὴ θέληση».

Τὸ 1762, ὁ Ῥουσσώ, στὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο, δὲν ἀπέκλεισε τὴν ψῆφο ἤ καὶ ἐνίοτε τὴν ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας καὶ πρότεινε συγκρότηση συνελεύσεως τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ αὐτὲς οἱ πρακτικὲς λύσεις γιὰ κάποια καὶ πάντα ἐλλιπὴ ἔκφραση τῆς γενικῆς θελήσεως, καθόλου δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀπέχθεια ποὺ ἔτρεφε γιὰ τὸ κοινοβουλευτικὸ σύστημα ἐκλεγμένων ἀντιπροσώπων.

Στὴν Δύση, ἡ ἰδέα τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων μὲ ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους εἶχε καθιερωθῆ ἀπὸ αἰῶνες καὶ ὁ Ῥουσσὼ ἐθεώρει τὰ ἀντιπροσωπευτικὰ σώματα ὡς κατάλοιπα τοῦ φεουδαλισμοῦ. Νὰ ὑπενθυμίσουμε πὼς στὴν Ἀγγλία, στὸ Ι΄ αἰῶνα μ.Χ., ὁ βασιλεὺς ἐξελέγετο καὶ ἡ ἐξουσία του ἦταν περιορισμένη. Μετὰ τὴν ἔλευση τῶν Νορμανδῶν, ὁ περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἐπακολούθησε εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνταρσία τῶν βαρώνων  στὸν ΙΓ΄αίῶνα, τὸ δὲ 1254, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἱπποτῶν, ἀπεφασίσθη πὼς θὰ ἐκλέγουν σὲ κάθε κομιτεία ἀνὰ δύο ἀντιπροσώπους. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα: κοινοβούλιο ποὺ ἀντεπροσώπευε τὶς κοινωνικὲς τάξεις. Στὸν ΙΔ΄αἰῶνα, οἱ βαρῶνοι καὶ οἱ ἐπίσκοποι συνεκρότησαν τὴν ἄνω Βουλὴ τῶν Λόρδων, ἐνῷ οἱ ἱππότες μὲ τοὺς ἀστοὺς ἀπετέλεσαν τὴν κάτω Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία –καὶ ὄχι στὴν Ἑλλάδα- ἡ δημοκρατία.

Ἴσως ἡ μεγαλύτερη εἰρωνεία ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο τοῦ Ῥουσσώ, ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ ὡς τὸ ἐγχειρίδιο τοῦ κοινοβουλευτικοῦ συστήματος, ἠμπορεῖ κάλλιστα νὰ διαβασθῇ ὡς ἐγχειρίδιο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος στὴν πλέον ἀκραία του μορφή.

Τὸ πέρασμα στὸν Χριστό, ἀπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴ Δημοκρατία στὴν ὁλοκληρωτικὴ ῥωμαϊκὴ λαϊκὴ Αὐτοκρατορία, θυμίζει σήμερα τὴν ἐνδεχομένη ἐπαναφορὰ τῆς Βασιλείας μέσῳ ἀλλαγῆς Συντάγματος καὶ δημοψηφίσματος ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ πρωθυπουργὸς  Ἀλέξης Τσίπρας ἐνάντια στὴν σκυλίσια ἀντίθεση τοῦ σκιάχτρου τοῦ ἀντιβασιλισμοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου-Τούρκογλου. 

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ γραπτὴ ὑποστήριξη ποὺ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος προσέφερε στὸν Τσίπρα ἅμα τῇ ἐκλογῇ του στὶς ἀρχὲς τοῦ 2015, στὴν πρωθυπουργία  τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἡ παράλληλη ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ πού, μέσῳ τοῦ ἀεροπλανοφόρου τῆς νήσου Κρήτης ἔχει, ὡς φαίνεται, ἀποφασίσει νὰ ἀνανεώσῃ τὸ ῥωμαίϊκο. Ὁ Τσίπρας ῥουσσωϊκός; Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                                19 Ἰουλίου 2017

Jul 14, 2017

363 - Γιὰ ἕνα νέο Γουδί στὴν Κρήτη

                363 - Γιὰ ἕνα νέο Γουδὶ στὴν Κρήτη

Τὸ παρακάτω κείμενο κυκλοφορεῖ σήμερα εὐρέως στὴν Κρήτη μὲ στὸχο νὰ συμβάλῃ στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μεγαλονήσου ἀπὸ τὸν γερμανικὸ ζυγὸ τοῦ  Δ΄  Ῥάϊχ καὶ τὴν δωσιλογικὴ κυβέρνηση τῶν ἈθηνῶνΜανιφέστο Κηρύξεως Ἐπαναστάσεως στὴν Κρήτη


Δεν απευθυνόμαστε  στους λίγους  του  ΜΑΖΙ ΤΑ ΤΡΩΜΕ”… Απευθυνόμαστε στους πολλούς που πληρώνουν τον λογαριασμό!!
Διαπιστώσεις:  Μας  είπαν  πολλά  ψέματα, ώρα  να  πούμε  αλήθειες.
1.Δεν είχαμε έλλειμμα χρημάτων, έλλειμμα πάντα, ηγεσίας ,αρχών και αξιών είχαμε, τα άλλα δεινά ήταν επακόλουθα. 2.Χρεοκοπήσαμε  γιατί  διεφθαρμένοι πολιτικοί μας κυβέρνησαν με  ρουσφέτια, διαφθορά, διαπλοκή, αναξιοκρατία, φοροδιαφυγή, κομματοκρατεία  – οικογενειοκρατία, ιδιοτέλεια, γραφειοκρατία, σπατάλη, διχόνοια, αλαζονεία, εξουσιομανία, ανευθυνότητα.
3.Αν δεν ξεριζωθούν αυτά τα καρκινώματα της κακοδιοίκησης, ευημερία δεν θα δούμε ούτε τα επόμενα 200 χρόνια.
4.Οι πολιτικοί  με λάθος μέτρα λιτότητας κανένα από τα αίτια της χρεωκοπίας  δεν διόρθωσαν, αντίθετα η αδικία μεγάλωσε.
Συμπέρασμα:  κάθε πέρσι και καλύτερα!  Οι  ίδιοι  που μας κατέστρεψαν δεν πρόκειται να μας σώσουν. Ο καυγάς είναι για τις καρέκλες τους, όχι  για την σωτηρία μας.
Απόφαση :  Καλούμε  τον εξαπατημένο ,αγανακτισμένο  πολίτη να επαναστατήσει. Να μετέχει σε  μια  μεγαλειώδη, πρωτοφανή  γιορτή  της  Δημοκρατίας  στην  πλατεία  Ελευθερίας στις    /     /   2017   ώρα   21:00
Ο λαός στη  μαζική αυτή ανοιχτή λαϊκή συνέλευση, (προπομπό δημοψηφίσματος) θα αποφασίσει για την τύχη του. Πως θέλει το μέλλον του. Ως παντοδύναμη εκκλησία του δήμου να ψηφίσει  τις προτάσεις και σκοπό, της επανάστασης.
Δεν είναι κάλεσμα ανώφελης διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε  συνδικαλιστές  στείρων  κινητοποιήσεων. Κυρίως  Δεν  είμαστε ένα  νέο κόμμα για να βολευτούμε εμείς στη βουλή και οι οπαδοί  στο δημόσιο. * Είμαστε όλοι εσείς! που πάντα πληρώνουμε ακριβά τα εγκλήματα των πολιτικών: πολέμους, αιχμαλωσίες, Μικρασιάτικη καταστροφή, Εμφύλιος, Δικτατορίες, Διχασμούς και τώρα  Χρεοκοπία! * Ένα κράτος ξεπουλήθηκε! χιλιάδες ξενιτεύτηκαν, φτωχοποιήθηκαν,  αυτοκτόνησαν! Οι επόμενες γενιές υποδουλωμένες, εκατομμύρια οι αγανακτισμένοι , αδικημένοι, εξαπατημένοι. Φταίχτης ουδείς! Ανάληψη ευθηνών, τιμωρημένος ουδείς! Μόνος τιμωρημένος ο λαός, Όπως πάντα! Οι προδότες οι  δωσίλογοι  πάντα  ατιμώρητοι! Αυτό θα τ’αλλάξει ο λαός τώρα. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. * Δεν ανεχόμαστε πλέον  300 αποτυχημένοι της ζωής, που δεν διοίκησαν περίπτερο, να διήκουν την Ελλάδα. Δεν ανεχόμαστε πλέον  ν’ αυτοσχεδιάζουν,  να παίζουν, να γελούν εις βάρος  μας.* Αρκετά γέλασαν είναι ώρα να γελάσει ο λαός… γελά καλά ο τελευταίος… Μετά τους Τούρκους, σκλαβωθήκαμε χειρότερα σε  Γενίτσαρους. Δεν επαναστατήσαμε  γιατί πάντα μας έλειπαν τα 6 απαραίτητα όπλα που τώρα μόνο αποκτήσαμε:

1.Ηγεσία  2.Ενότητα  3.Στρατηγική  4. Στόχους  5 .Όραμα  6.Ανιδιοτέλεια

Τώρα δεν φοβάται ο λαός. Τρέμουν οι επίορκοι καταχραστές της εξουσίας και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα οι Έλληνες όσες φορές βρέθηκαν με ηγέτη μεγαλούργησαν! Επαναστάτες, ηγέτες πρότυπα: ο Μωυσής, ο Γκάντι, ο Μαντέλα! Ελευθέρωσαν – διέσωσαν ειρηνικά με ήθος, οδήγησαν τον λαό τους στην λύτρωση! Μια τέτοια ηγεσία αναζητά ένας απεγνωσμένος λαός, που στην απελπισία του, για να σωθεί, ψήφισε από δεξιούς φασίστες, ως και αριστερούς άθεους αν και λαός δημοκράτης και Θεοσεβούμενος. Οι δικοί μας  κομματάρχες  δήθεν ηγέτες, δήθεν δημοκράτες , λαοπλάνοι, ψεύτες, ψηφοθήρες, αντί να οδηγούν ακολουθούσαν  έρποντας κολακεύοντας, εξαπατώντας το λαό μέχρι την καταστροφή. Μοιάζουν βρεγμένες  κότες και σκιάχτρα ηγετών ανεπαρκή να τρομάξουν σπουργίτες όχι πεινασμένους  λύκους... Ποτέ δεν φταίνε οι λύκοι… Ποτέ δεν φταίνε τα πρόβατα… Πάντα φταίνε οι φύλακες… Και το χειρότερο για τον λαό  “ μπήκαν  λύκοι στο μαντρί οι 300 της βουλής” Δυστυχώς ο εχθρός είναι “εντός  των τειχών”… Δεν χρεοκοπήσαμε επί δικτατορίας  χρεοκοπήσαμε επί δημοκρατίας.  Όπου ευημερεί η δημοκρατία  πεθαίνει η διαφθορά. Όπου ευημερεί η διαφθορά πεθαίνει η δημοκρατία. Καλείτε ο λαός να αναστήσει την δημοκρατία στην πατρίδα της. Όλοι οι επαναστάτες στην πλατεία  ελευθερίας. Να μην λείψει κανένας εξαπατημένος, οργισμένος, αδικημένος πολίτης. Όλοι στο εθνικό προσκλητήριο χωρίς ύβρεις, πέτρες, ξύλα, φωτιές, βία. Αυτά δεν μας χρειάζονται βλάπτουν τον σκοπό μας και την δημοκρατία. Ο λαός ήρεμη δύναμη, με όπλο την παντοδύναμη καταρχάς  λαϊκή συνέλευση και στην συνέχεια με δημοψήφισμα να βροντοφωνάξει την απόφαση του:
 
Ψηφίζουμε – νομιμοποιούμε την επανάσταση να υλοποιήσει 10 εντολές :

1.       Αποκλείονται τέως – νυν πολιτικοί να μετέχουν στην επανάσταση.
2.       Κατάργηση όλων των προνομίων των τέως – νυν πολιτικών, στέρηση ισοβίως των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
3.       Αυτοί που μας πτώχευσαν δεν δικαιούνται να παραμένουν πλούσιοι οι ίδιοι. Δήμευση συντάξεων, περιουσίας, καταθέσεων σε Ελλάδα – εξωτερικό όλων των τέως – νυν πολιτικών. Να γνωρίσουν τι εστί άπορος.
4.       Την κατώτερη σύνταξη που ψήφισαν οι 300 για τους άλλους να την πάρουν οι ίδιοι τέως – νυν πολίτικοι και να ζήσουν με αυτήν.
5.       Από πρόεδροι δημοκρατίας, πρωθυπουργοί έως και όλους όσους η έρευνα από το 1974 έως σήμερα ενοχοποιήσει για εθνική προδοσία να δικαστούν αντί κρέμασμα στο σύνταγμα, σε κοινωνική εργασία ως οδοκαθαριστές στους δήμους. Να τους βλέπει καθημερινά ο αδικημένος πολίτης από τον Έβρο ως την Γαύδο και να διαπιστώνει ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη.
6.       Νέο σύνταγμα, μείωση βουλευτών σε 100, μια θητεία, μισθός – σύνταξη η ίδια με πριν την εκλογή. Η επανάσταση δεν έχει ευνοούμενους, δεν έχει την φαυλοκρατία της κομματοκρατείας. Πιστεύει στην αριστεία. Να στέλνουμε  τους αρίστους στην βουλή. Με κλήρωση μεταξύ των αρίστων που η τοπική κοινωνία προτείνει θα προκύψουν οι υποψήφιοι βουλευτές της επανάστασης. Επικρατείας  θα είναι, 20 προσωπικότητες κύρους, επιτυχημένοι  επαγγελματίες ανά τομέα: Οικονομία, υγεία, παιδεία, άμυνα κ.τ.λ.  Οι επαναστάτες δεσμεύονται: Πρώτα η Ελλάδα και μετά οι έλληνες.
7.       Εξάλειψη της ιδιοτέλειας. Μόνο ένας ηλίθιος, απολίτιστος είναι ιδιοτελής, γιατί όποιος βλάπτει το σύνολο βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Να ποινικοποιηθεί σε κακούργημα η ιδιοτέλεια.
8.       Όποιος βλάψει το δημόσιο ταμείο, δέσμευση περιουσίας και συμπληρωματικά  κοινωφελής εργασία.  Συνδικαλιστικά αιτήματα ικανοποιούνται  αν πρωτίστως ωφελούν το σύνολο.
9.        Ύπουλος εχθρός του γένους, η υπογεννητικότητα. Οι πολύτεκνοι θα είναι οι μόνοι προνομιούχοι πολίτες της νέας Ελλάδας. Θα δοθούν όσα οικονομικά κίνητρα χρειαστούν με αδιαπραγμάτευτο στόχο: 80% πολύτεκνοι. Με  προϋποθέσεις που να ευνοούν τους πραγματικά Έλληνες.
10.    Η Ελλάδα, οι Έλληνες μπορούν και αξίζουν να έχουν το καλύτερο κράτος στον κόσμο με πρότυπο: Ισλανδία, Ελβετία, Δανία, Σουηδία, Καναδάς, Αυστραλία.  Προτείνουμε την εκ θεμέλιων ανασύσταση Νεοελληνικού σύγχρονου κράτους. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει προ πολλού, όμως δεν το ήθελαν ντόπια και ξένα συμφέροντα, στην λαϊκή συνέλευση θα μάθουμε αν το θέλει ο μόνος αρμόδιος  Ελληνικός λαός. Ο Καποδίστριας το ξεκίνησε, αλλά τον δολοφόνησαν…  Ο λαός να ψηφίσει αποδεικνύοντας  ότι μετά 186 χρόνια  ωριμάσαμε… Ο οικουμενικός Ελληνισμός των 20 εκατομμυρίων θα πρωτοστατήσει στο πατριωτικό προσκλητήριο. Με αδελφοποιήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας στελεχών κ.τ.λ. αντί ν’ ανακαλύψουμε  τον τροχό, θα διδαχτούμε από  κράτη πρότυπα. Στο εξής η ομογένεια θα μετέχει στο εκλέγειν εκλέγεσθαι  και θα αξιοποιηθεί κατά το εβραϊκό πρότυπο.

Επίλογος : Η Ελλάδα είναι το οικόπεδο γωνία του πλανήτη, το κρατήσαμε χιλιετίες με όπλα – θυσίες – αίμα.
Δεν θα το χαρίσουμε σήμερα ξαπλωμένοι στον καναπέ ! Σηκωθείτε! Οι Έλληνες κάνουν θαύματα. Έχουν  επανειλημμένα  ανατρέψει προγνωστικά και δεδομένα. Μας θεωρούν όλοι τελειωμένους!! Ξεσηκωθείτε να τους διαψεύσουμε! Βαδίζουν βάση σχεδίου! Ξεσηκωθείτε να τ‘ανατρέψουμε! Διεφθαρμένο κράτος και πολιτικοί εξυπηρετούν την μειοψηφία η πλειοψηφία έχει γονατίσει. Τα χειρότερα έρχονται αν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα. Αν η προκήρυξη αυτή δεν σας πείθει βοηθείστε να γίνει  πειστική. Για πρώτη φορά η απελευθέρωση και η ευημερία του γένους, κερδίζεται με τόσα  λίγα και ακίνδυνα, ήτοι  με την συμμετοχή σε μια μόνο λαϊκή συνέλευση. Ο λαός καλείτε με υπευθυνότητα να το κάνει. Στο σταυροδρόμι του μυθικού Ηρακλή, βρίσκετε ο λαός μας. Εμείς του προτείνουμε ευημερία με  τον δρόμο της αρετής. Οι πολιτικοί τέως και νυν αποτυχημένοι, προτείνουν τον δρόμο της κακίας, χωρίς ευημερία. Εμείς κάναμε το χρέος μας. Στη λαϊκή συνέλευση καλείτε να κάνει το χρέος του ο πολίτης. Να επιλέξει το  μέλλον του. Να μετρηθούμε, πόσοι ακολουθούν… Υποχρέωση του  πολίτη, είναι αν θέλει να πραγματοποιηθούν οι 10 εντολές να συμμετέχει ειρηνικά, αυτό αρκεί. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα και θα τα αναλάβουν άλλοι. Πράξετε το καθήκον σας το οφείλουμε στους Άγιους  Επαναστάτες του Αρκαδίου. Το οφείλουμε στους απογόνους όταν μας ρωτήσουν τι πράξατε;

                                                        Σας ασπάζομαι 
                                                            Ο αρχηγός
                                                 
                                                     Καπετάν  Μωυσής

Υ.Γ : Ο εμπνευστής, αρχηγός της επανάστασης  θα γνωστοποιηθεί αργότερα.


           

Jul 4, 2017

362 - Ἀπὸ τὸ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα: Ἡ Κρήτη, τὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ

2017 - Ἰούνιος - Ἡράκλειο. (Ἀπὸ ἀριστερά) Πέτρος Ἰνιωτάκης, ἀντιδήμαρχος Ἡρακλείου, Ἄντα Κιτσίκη,προτομὴ Νίκου Κιτσίκη, Δημήτρης Κιτσίκης, στὸ μέγαρο Στεργιάδη τοῦ ΤΕΕ-ΤΑΚΣυνέντευξη Κιτσίκη στὸ Creta Channel,13 Ιουλίου 2017

https://youtu.be/oPxIQnsRv9I

362 - Ἀπὸ τὸ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα:  Ἡ Κρήτη, τὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ


Μὲ κέντρο τὴν Κρήτη, Ἀμερικανοὶ ἀξιωματικοὶ ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Σούδας, ἀπὸ ὅπου μετεφέρθησαν πυρομαχικὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πολεμικῶν πλοίων ποὺ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
:
Στὴν δημιουργία σταθερῆς, μονίμου βάσεως βατραχανθρώπων στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Σούδας ἔχουν καταλήξει οἱ Ἀμερικανοί, ἐπιλέγοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐνισχύσουν ἀκόμη περισσότερο τὴν ὑφισταμένη παρουσία τους στὴν περιοχή.

Οἱ συχνές συνεκπαιδεύσεις τοῦ προηγούμενου χρονικοῦ διαστήματος ἀνάμεσα σὲ ἑλληνικὲς καὶ ἀμερικανικὲς εὶδικὲς δυνάμεις, ἀπετέλεσαν προπομπὸ αὐτῆς τῆς δρομολογουμένης ἐξελίξεως, ὡστόσο ἰδιαίτερη σημασία ἔχει καὶ τὸ γεγονός ὅτι οἱ πεζοναῦτες ποὺ ἀναπτύσσονται σὲ μικρές ὁμάδες, σὲ ἑστίες ἐντάσεως ὅπως ἡ Συρία, προέρχονται ὁλοένα καὶ ὀλιγώτερο ἀπό τὸ Ἴντσιρλικ. Ἡ μόνιμη στάθμευση βατραχανθρώπων στὴν Σοῦδα ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μία ἔμμεση ἀναγνώριση τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει τὸ ὑπὸ ἑλληνικὴ διοίκηση Νατοϊκὸ Κέντρο Ναυτικῆς Ἀποτροπῆς ὅπου μετεκπαιδεύονται εἰδικὲς δυνάμεις ὅλων τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων.

Ὡς πρὸς τὸ ἐνδεχόμενο συμφωνίας γιὰ τὴν Σοῦδα,  ἔχουμε τὶς διατυπώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὸ «Concordia Europe Summit» περὶ τῆς ἀνάγκης «ἐμβαθύνσεως» τῶν σχέσεων Ἑλλάδος-ΗΠΑ, τονίζοντας, ὡστόσο, ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἀποστροφὴ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ. Πάντως, δεδομένου ὅτι δὲν υπάρχει ἀκόμη κάποιο ἀποτέλεσμα στὶς συζητήσεις μεταξὺ κυβερνήσεως καὶ ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν  βάση τῆς Σούδας μέχρι καὶ γιὰ μία δεκαετία, πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν τὰ ἑξῆς σημεῖα, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀφ’ἑνὸς ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐπαφὲς τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Π. Καμμένου στὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς ποὺ ἠκολούθησαν σὲ χαμηλότερο ἐπίπεδο, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Οἱ Ἀμερικανοὶ ζητοῦν πρόσβαση στὴν ἀεροπορικὴ  βάση τοῦ Καστελλίου  Κρήτης, αἴτημα τὸ ὁποῖο εἶχε διατυπωθῆ καὶ παλαιότερα, ἐπί ὑπουργίας  Δ.Ἀβραμοπούλου καὶ Εὐαγγέλου Βενιζέλου.  Δὲν ἐνδιαφέρονται διόλου γιὰ τὴν πρόταση περί δημιουργίας βάσεως στὴν Κάρπαθο, δηλαδὴ ἐκτὸς Κρήτης, καὶ ἀντιθέτως, προτιμοῦν τὸ Καστέλλι Κρήτης,  κυρίως γιὰ τὴν στάθμευση μοίρας Drones καὶ Μὴ Ἐπανδρωμένων Ἀεροσκαφῶν. Ἡ Ἀθήνα ἤδη ἐπὶ κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, εἶχε ἐπεξεργασθῆ τὸ αἴτημα καὶ τὸ εἶχε ἀπορρίψει, λόγῳ τῶν ὑπολοίπων πολιτικῶν προβλημάτων ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ το 2014.

Ὡστόσο, αὐτὴν τὴν στιγμή, κυρίως σὲ ἐπίπεδο ΓΕΕΘΑ, γίνεται μία προσπάθεια συνδέσεως αὐτοῦ του αἰτήματος μὲ τὴν παραχώρηση, μεταξὺ ἄλλων, μὲ μακροχρόνια μίσθωση τῆς Σούδας ποὺ θὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες γιὰ ἐναέρια ἐπιτήρηση καὶ ἀναγνώριση.  Αὐτὸ τὸ μοντέλο προκρίνεται ἀπὸ τὸ ΓΕΕΘΑ καὶ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ  γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ποὺ θὰ προκύψουν στὴν ἑπομένη δεκαετία.

Ἡ  Ἀθήνα ζητεῖ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τὴν προμήθεια δύο πλοίων, φρεγατῶν ἤ κορβετῶν, ποὺ νὰ ἠμποροῦν νὰ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολική Μεσόγειο. Τὰ ἀντιτορπιλικά Arleigh Burke πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἀποδεσμεύονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ ἐν μέρει οἰκονομικούς. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναφέρουν στοὺς Ἕλληνες συναδέλφους τους ὅτι οἱ ΗΠΑ δύνανται νὰ συντηρήσουν τὸν στόλο τῶν περίπου 60 ἀντιτορπιλικῶν αὐτῆς τῆς κλάσεως, ἐκτοπίσματος μέχρι καὶ 9.000 τόνων, μὲ πλήρη φόρτο, ὡστόσο ἡ Ἑλλάς, στὴν παροῦσα φάση, θὰ ἀντιμετώπιζε δυσκολίες γιὰ τὴν συντήρηση δύο τέτοιων πλοίων πού, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἔχουν πλήρωμα περίπου 320 ἄτομα, ἀριθμὸ σχεδόν διπλάσιο ἀπό τὶς φρεγάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτικοῦ Ναυτικοῦ.

Στὶς πρόσφατες ἐπαφές Ἀμερικανῶν καὶ Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, οἱ πρῶτοι ἔδειξαν ἐντυπωσιασμένοι καὶ ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Σούδας ἀπὸ ὅπου μετεφέρθησαν ταχύτατα καὶ δίχως προβλήματα πυρομαχικὰ καὶ ἐξελιγμένα πυραυλικὰ συστήματα ποὺ εἶχαν ἀποσταλῆ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πολεμικῶν  πλοίων  τὰ ὁποῖα ἐλλιμενίζονται τακτικὰ στὸ ἀγκυροβολίο τοῦ Μαραθίου καὶ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Ἡ ναυτικὴ διάσταση, ποὺ ἐτέθη καὶ ἀπὸ τὸν κ. Καμμένο στὴν πρόσφατη ὁμιλία του στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὰ 70 χρόνια τοῦ Γραφείου Ἀμυντικῆς Συνεργασίας, ἀλλὰ μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς ΓΕΕΘΑ καὶ ΓΕΝ Εὐάγγελο Ἀποστολάκη καὶ Ν. Τσούνη τοὺς τελευταίους μῆνες, ἀναδεικνύεται διαρκῶς.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ μεταφορὰ τοῦ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα, ἡ Κρήτη καθίσταται ἀμερικανικὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης (ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν Κρήτη), 4 Ἰουλίου 2017


Jun 24, 2017

361 – Πῶς πρέπει νὰ παιδεύεται θρησκευτικὰ ὁ Ἕλλην

Ἡ Cosette στοὺς Ἀθλίους τοῦ Βίκτωρος Οὐγκώ


361 – Πῶς πρέπει νὰ παιδεύεται θρησκευτικὰ ὁ Ἕλλην

Οἱ διανοούμενοι ὅλου τοῦ πλανήτου, τώρα καὶ χιλιάδες χρόνια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ἔχουν ἀποδείξει, πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως, ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀξεπέραστος. Ἀκόμα καὶ οἱ διανοούμενοι ποὺ μισοῦν τὸν ἑλληνισμὸ τὸ κάνουν ἐπειδὴ ἔχουν ἐνώπιόν τους  τὸ τέλειο ἀθάνατο συμπαντικὸ πρότυπο καὶ διαπιστώνουν πὼς αὐτοὶ ποὺ ἀποκαλοῦνται Ἕλληνες, στὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο (ἐνῷ στὴν πραγματικότητα εἶνα πυγμαῖοι γραικύλοι) δὲν εἶναι στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἑλληνικοῦ πρωτύπου, ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ μεσογειακοῦ μαφιόζου (στενόμυαλος, ἡμιαμόρφωτος, νταῆς, πονηρός, φιλοχρήματος, κλέφτης, ψεύτης, φαφλατᾶς, ἀνειλικρινής, μοχθηρός, φθονερός).

Ἐδῶ θὰ ἀναφερθοῦμε στὸ παράδειγμα πολλῶν γραικύλων ὀρθοδόξων κληρικῶν τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας. 

Κατ’ἀρχάς, ὁ κληρικὸς ποῦ ζῇ μέσα στὸν κόσμο (σὲ ἀντίθεση ἐνίοτε μὲ τὸν μοναχὸ ποὺ ζῇ στὸ μοναστῆρι μέσα στὸν οὐρανό) εἶναι ἁπλῶς διαχειριστὴς ἐκκλησιῶν, ἀπαραιτήτων μὲν γιὰ τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν πιστῶν, ἀλλὰ ὅπως καὶ ὁ ὑπάλληλος, δὲν ἀντιπροσωπεύει τὸ λειτούργημα. Ὄχι μόνον  δὲν εἶναι τέλειος, ἀλλὰ συχνὰ εἶναι γραικύλος. Ὁ πιστὸς τὸ παραβλέπει διότι τὸν χρειάζεται, ὅπως χρειάζεται τὸν κλέφτη ταξιτζῆ, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσῃ στὸν προορισμό του. Ὁ κληρικὸς, εἴτε εἶναι νεοημερολογίτης, δογματικὰ αἱρετικὸς ἤ παλαιοημερολογίτης,  δύναται νὰ εἶναι ἐνίοτε καὶ γραικύλος.

Παίρνω ὡς παράδειγμα, ἕνα πόνημα, τοῦ ἀρχιμανδρίτου νεοημερολογίτου Βαρνάβα Λαμπροπούλου, μὲ τίτλο «Ὑπάρχει ζωὴ πρὶν ἀπὸ τὸν   θάνατο;», Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ, Πρέβεζα, 2017, 94 σελίδων.

Κατ’ἀρχάς, οἱ χαρακτηρισμοί του δὲν εἶναι ἑλληνικοί. Γράφει γιὰ τοὺς ἀντιφρονοῦντες ὅτι εἶναι «χρυσοτυλιγμένα περιττώματα». Στὶς σελίδες 12-14 ἀσχολεῖται μὲ τὸν γάλλο φιλόσοφο τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, Ῥουσσώ, γράφοντας τεράστιες ἀνακρίβειες, ἐκ τοῦ πονηροῦ δέ, ἐφ’ὅσον, βασίζεται στὸ σωστὰ μεταφρασμένο στὰ ἑλληνικὰ βιβλίο τοῦ Ῥουσσώ, «Ἐξομολογήσεις», ἐκδόσεις Ἰδεόγραμμα, Ἀθήνα, 1997.

Χαρακτηρίζει τὸν ἀπόλυτο πολέμιο τοῦ Διαφωτισμοῦ τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, Ῥουσσώ, ὡς «στῦλο τοῦ Διαφωτισμοῦ», ἐπειδὴ ἁπλῶς ὁ Ῥουσσὼ ἔζησε στὸν ΙΗ΄αίῶνα, ἄν καὶ ἀντετάχθη συστηματικὰ κατὰ τῶν ἰδεῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ συγκεκριμένα κατὰ τοῦ συμβόλου τῶν ἰδεῶν αὐτῶν, τοῦ Βολταίρου.

Δεύτερον, δημοσιεύει σωστὰ τὴν παρακάτω περικοπὴ τοῦ προαναφερθέντος  βιβλίου τοῦ Ῥουσσώ ποὺ λέγει: «Ἄν ὑπάρχῃ ἕνα περιστατικὸ στὴν ζωή μου  ποὺ νὰ δείχνῃ καθαρὰ τὸν χαρακτῆρα μου, εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς διηγηθῶ. Βρεῖτε τὸ θάρρος νὰ διαβάσετε τὶς δύο-τρεῖς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν».

Μετὰ ὅμως παραμορφώνει τελείως τὰ ὅσα διηγεῖται ὁ Ῥουσσώ ποὺ εἶναι ἐν συντομίᾳ τὰ παρακάτω: Ὑπηρετοῦσα ὡς γραμματεὺς στὴν γαλλικὴ πρεσβεία τῆς Βενετίας καὶ ἔκανα παρέα μὲ συναδέλφους ἄλλων πρεσβειῶν, ὅπως τῆς πρεσβείας τῆς Ἱσπανίας. Οἱ συνάδελφοι αὐτοὶ ἐσύχναζαν σὲ οἴκους  ἀνοχῆς καὶ μὲ ἐπίεζαν ἀφόρητα νὰ τοὺς συνοδεύω, κάτι ποὺ δὲν ἤθελα. (Ὁ Ῥουσσώ, ἀπὸ τῆν Γενεύη, καλβινιστικῆς προελεύσεως, ἦταν ἄκρως ἠθικολόγος, καὶ στὶς ἐξομολογήσεις του, ἐκθέτει ἀνοικτὰ τὶς ἁμαρτίες του, καταδικάζοντάς τις, ποὺ ἦσαν ὁ αὐνανισμὸς καὶ ἡ ἡδονοβλεψία, κάτι ποὺ σήμερα ἔχει ἐξαπλωθῆ μὲ τὶς τσόντες). 

Συνεχίζει: Μὲ μία πολὺ ὄμορφη πόρνη ποὺ μοῦ ἔρριξαν οἱ συνάδελφοι στὰ σκέλια μου, μόλις ἐγδύθη εἶδα ὅ,τι τῆς ἔλλειπε ἕνα στῆθος καὶ τὸ ἔσκασα πρὶν τὴν ἀγγίξω καὶ αὐτὴ μοῦ ἀπήντησε ἰταλιστί: «Γιάννη, παράτησε τὶς γυναῖκες καὶ ἀσχολήσου μὲ τὰ μαθηματικά!»

Μία ἄλλη φορὰ οἱ συνάδελφοι, προσθέτει ὁ Ῥουσσώ, μὲ ἐπῆγαν σὲ μπορδέλο, ὅπου μία πόρνη ἐξέθετε τὸ κοριτσάκι της ἔντεκα ἐτῶν. Συγκλονισμένος, ἐπληρώσαμε τὸ τίμημα  ποὺ ζητοῦσε ἡ μαμὰ γιὰ νὰ ἐκδώσῃ τὴν κόρη της, ἀλλά, μὲ τὴν προτροπή μου δὲν τὴν ἀγγίξαμε, τὴν προστατεύσαμε.

Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐξιδανίκευση τῆς γυναικὸς σὲ ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Ῥουσσώ, καὶ εἰδικὰ στὸ μυθιστόρημά του, La Nouvelle Héloïse, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, στὴν διάρκεια τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1789, οἱ γυναῖκες νὰ διαβάζουν γονατιστὲς τὰ ἔργα του, μὲ δάκρυα, ἀποκαλῶντας τον ἅγιο Ζάν-Ζάκ. Ὁ Βίκτωρ Οὐγκό, στὸ μυθιστόρημα «Οἱ Ἄθλιοι», ἐνεπνεύσθη ἀπὸ τὸ περιστατικὸ τῆς διασώσεως τοῦ μικροῦ κοριτσιοῦ ἀπὸ τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν ἐκμετάλλευση, μὲ τὸν Γιάννη Ἀγιάννη-Ῥουσσώ νὰ διηγεῖται στὸ πλαίσιο τῆς υἱοθετημένης κόρης του, τὴν Cosette.

Καὶ τί γράφει ὁ πατὴρ Βαρνάβας, στὴν σελίδα 12 τοῦ βιβλίου του, σχετικὰ μὲ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ τῶν «Ἐξομολογήσεων»;  Ἰδού: «Ὁ ἴδιος ὁ Ῥουσσὼ ὁμολογεῖ ξεδιάντροπα στὶς Ἐξομολογήσεις του (τὶς ὁποῖες, σημειωτέον, δημοσίευσε ἐνῷ ζοῦσε ἀκόμη) ὅτι, ὅταν ἦταν στὴν Βενετία, ἀποφάσισε μὲ ἕνα φίλο του, ἔχοντας βαρεθῆ νὰ πηγαίνουν συνέχεια σὲ οἴκους ἀνοχῆς, νὰ ἀγοράσουν –ναί νὰ ἀγοράσουν! -  ἀπὸ μία ἐξαθλιωμένη οἰκογένεια ἕνα κοριτσάκι ἔντεκα (ναί! ἔντεκα!) ἐτῶν, ὥστε νὰ τὸ ἐκμεταλλευτοῦν ἐν καιρῷ μὲ τὸν πιὸ κτηνώδη τρόπο!».

Βίκτωρ Οὐγκό, ἐνώπιον τῆς ἐξαθλιώσεως πολλῶν κληρικῶν ὅλων τῶν θρησκειῶν, ἀνεφώνησε: «Εἶμαι ὑπὲρ τῆς θρησκείας, κατὰ τῶν θρησκειῶν!».

Καὶ σᾶς ἐρωτῶ: Μὲ ποῖο κουράγιο ἕνας πιστὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς δύναται νὰ ἐξομολογηθῇ σὲ ἕναν πατέρα Βαρνάβα; Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ ὑποχρέωση τῆς ἐξομολογήσεως ἔχει ἀτονίσει. 

Παρὰ ταῦτα, χρειαζόμεθα τοὺς παπάδες γιὰ νὰ συντηροῦν τὶς ἐκκλησίες καὶ ὅπως λένε πολλοὶ πιστοί, ἀκούγοντας κάθε Κυριακὴ τὸν παπὰ νὰ ζητῇ φράγκα. «Δῶσε τους καὶ πάλι δῶσε τους χρήματα, διότι αὐτὸ θέλουν, καὶ χρειαζόμεθα ταξιτζῆ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὸν  Παράδεισο!» 

Ὁ ἀντικληρικαλισμὸς εἶναι τὸ ἀναπόφευκτο φαινόμενο τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν κληρικῶν, ἤδη ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             25 Ἰουνίου 2017


Jun 18, 2017

360 – Θρίαμβος τῆς ἀστικῆς δικτατορίας στὴν Γαλλία


Ἡ γαλάζια Μαρὶν ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρακωρύχων τῆς βορείου Γαλλίας


360 – Θρίαμβος τῆς ἀστικῆς δικτατορίας στὴν Γαλλία

Στὶς 12 Ἰουνίου, τὴν ἑπομένη τοῦ πρώτου γύρου τῶν γαλλικῶν κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν, τοῦ πλέον ἀντιδημοκρατικοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος δύο γύρων τοῦ κόσμου, ἐσημείωσα στὸ Facebook, τὰ παρακάτω:

1 - Ὁ πρώην σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Hollande ποὺ ἐὰν ἦταν ὑποψήφιος  στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2017, θὰ ἔπαιρνε 3%, ἀπεφάσισε, γιὰ νὰ σώσῃ τὴν γαλλικὴ ἀστικὴ τάξη, ἐνώπιον τῆς φοβερῆς κρίσεως ποὺ μαστίζει τὴν γερμανικὴ Εὐρώπη, νὰ πουλήσῃ τὸ κόμμα του, τὸ «σοσιαλιστικό» (σοσιαλδημοκρατικό), τὸ κόμμα τῆς διαρκοῦς προδοσίας τοῦ σοσιαλισμοῦ ἀπὸ τὸ 1890 εἰς ὄφελος τῶν τραπεζῶν, στὸν Μακρόν, τὸν σοσιαλιστὴ ὑπουργό του Οἰκονομίας, καὶ ἔτσι, κατόπιν τῆς θριαμβευτικῆς ἐκλογῆς του μὲ δεξιὸ πρωθυπουργό (!), ἐπέρασε, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Hollande, στὴν δεύτερη φάση τοῦ ἀστικοῦ πραξικοπήματος, τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς δύο γύρων.

2 - Ἔτσι τὴν ἑπομένη τοῦ πρώτου γύρου ἔγραψα: «Χθές, στὴν Γαλλία ἐξελέγη ἡ Μαγικὴ Βουλή, ἡ Chambre introuvable, ὅπως εἶχε ὀνομασθῆ ἡ Βουλὴ τοῦ 1815, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ναπολέοντος, ποὺ ἦταν συγκροτημένη ἀπὸ 90% νέων ἀκραίων βασιλοφρόνων γενιτσάρων, ποὺ τελικὰ δὲν διήρκησε γιὰ πολύ. Τὸ ἀποτέλεσμα ἐφόβισε τὸν ἴδιο τὸν βασιλέα ποὺ ἐφρόντισε, μετὰ ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ μὲ μία πιὸ μετριοπαθῆ Βουλή, γιὰ νὰ μὴ φανῇ τὸ εὔρος τῆς δικτατορικῆς ἀνωμαλίας.

Στὸ σημερινὸ δεύτερο γύρο τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν ἡ μακρονικὴ Μαγικὴ Βουλή, μὲ προσπάθεια τοῦ ἰδίου τοῦ Μακρόν-Ὁλλάντ, ἐμείωσε κάπως τὴν ἐξοργιστική της ὁμοφωνία.

Ἀπὸ σήμερα λοιπόν, ἡ Γαλλία εἰσέρχεται σὲ ἐπαναστατικὴ τροχιά, ὅπως καὶ τὸ 1815, ὅταν, κατόπιν δύο ἐπαναστάσεων, κατεδαφίσθη τὸ 1848 ἡ δικτατορία τοῦ τραπεζίτου βασιλέως-ἀστοῦ Λουδοβίκου-Φιλίππου, ὑπὸ τὴν δράση τῶν Βοναπαρτιστῶν.

Μὲ τὰ προσωρινὰ σημερινὰ ἀποτελέσματα τῆς τεραστίας ἀποχῆς τοῦ 56,6%, τῆς μεγαλυτέρας ἀποχῆς ἀπὸ τὸ 1958, ὅταν ἐπέστρεψε μὲ πραξικόπημα ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκώλ, καὶ μὲ τὴν ἤδη ἀπόφαση νὰ συνεργασθῇ τὸ σύνολο τῶν κομμάτων τῆς ἀστικῆς τάξεως, ὅπως καὶ μὲ ἕνα ἀστικοποιημένο ΚΚΓ -ποὺ εἶχε ζητήσει νὰ ὑποστηριχθῆ ὁ Μακρόν(!)-  μὲ περίπου 11 ἕδρες (χρειάζονται 15 ἕδρες γιὰ συγκρότηση κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος) καὶ μὲ ἕνα συριζαίϊκο κόμμα τοῦ Mélenchon, 19 περίπου ἑδρῶν, τὸ μόνο ἐπαναστατικὸ κόμμα ποὺ ἐβγῆκε ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ γαλλικοῦ προλεταριάτου, στὶς περιοχὲς τῶν ἀνθρακορύχων καὶ τῶν ἀγροτῶν, τὸ Front National, ἔλαβε, γιὰ πρώτη φορά, 8 περίπου ἕδρες καὶ ἐξελέγη βουλευτὴς ἡ γαλάζια Μαρίν, στὴν ἐργατικὴ περιοχὴ τῆς βορείου Γαλλίας, τῶν ἀνθρακωρυχείων τοῦ Nord Pas de Calais.

Χωρὶς ἴχνος ἀντισημιτισμοῦ, ἡ γυναικεία αὐτὴ μορφὴ τοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκώλ, ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν, γνησία ὀπαδὸς τοῦ ἐργατικοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ γαλλικοῦ πατριωτισμοῦ τῆς συμβολικῆς ἡρωΐδος τοῦ Μεσαίωνος Ἰωάννας τῆς Λωρραίνης, ἀναδεικνύεται πλέον ἀπὸ σήμερα, ἡ μοναδικὴ ἐπαναστατικὴ δύναμη τῆς Γαλλίας, ποὺ σίγουρα, στὰ προσεχῆ χρόνια, θὰ ἀναλάβῃ τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας μέσῳ ἐπαναστατικῶν διαδικασιῶν, ποὺ θὰ ὁλοκληρώσουν τὴν κατεδάφιση τῆς γερμανικῆς Εὐρώπης τῶν τραπεζῶν.

Ὁ γαλλικὸς λαὸς τῶν μικροαστῶν δὲν διαφέρει ἀπὸ τοὺς μικροαστοὺς τῆς Εὐρώπης. Ἄν καὶ συναισθηματικὰ εἶναι κατὰ τοῦ εὐρώου καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος, δυσκολεύεται νὰ πάρῃ τὴν ἀπόφαση στὰ χέρια του καὶ νὰ ἐξέλθῃ βιαίως ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νομίσματος, τρομοκρατημένος ἀπὸ τὸν φόβο μήπως καὶ ἐξατμισθῇ ὁ μικρὸς του μισθὸς καὶ ἡ μικρή του σύνταξη. Ἀλλά, συνάμα, ἀπὸ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, εἶναι ὁ πλέον ἐπαναστατικός, μὲ πάμπολλες ἐπαναστάσεις ἀπὸ τὸ 1789, πολὺ περισσότερο γνήσιος ἐπαναστατικὸς φασιστὴς καὶ ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ ἀπὸ τὴν Γερμανία τοῦ Μεσοπολέμου.

Στὴν σημερινὴ Γαλλία ὅπου δυστυχῶς -πολὺ περισσότερο ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ πρώην ἡρωϊκὸ ΚΚΕ στὴν Ἑλλάδα-  τὸ πατριωτικὸ ΚΚΓ τοῦ Maurice Thorez τείνει πρὸς τὴν σοσιαλδημοκρατία, ἡ μόνη ἐπαναστατικὴ δύναμη ἀναδεικνύεται ὁ φασιστικὸς Μαρινισμός. Τὰ ἑπόμενα χρόνια, καὶ πάλι ἡ Γαλλία θὰ σηκώσῃ γιὰ ὅλη  τὴν Εὐρώπη τὴν μπαντιέρα ῥόσσα, τὸ Ἀβάντι Πόπολο τῆς Ἐπαναστάσεως.


Ἡ σημερινὴ ἡμέρα συνεπῶς μᾶς γεμίζει ἐλπίδα καὶ ἐνθουσιασμό.

Δημήτρης Κιτσίκης                     18 Ἰουνίου 2017Jun 9, 2017

359 - Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸ τραμβικὸ σχέδιο


359 - Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸ τραμβικὸ σχέδιο

Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960, μέσῳ τοῦ συγγραφικοῦ μου ἔργου, ὁμιλῶ ἀδιακόπως γιὰ τελεία ἀναδιανομὴ τῶν ἐδαφῶν τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς καὶ εἰδικὰ στὸ κέντρο τοῦ πλανήτου ποὺ ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια παραμένει ἡ Ἀνατολικὴ Μεσόγειος καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὸ Αἰγαῖο.

Τὸ 1978, ἐτόλμησα, μόνος τότε, ἐν μέσῳ καθολικῆς ἀδιαφορίας ἀλλὰ καὶ αἰσθημάτων ἐχθρότητος τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ, νὰ δημοσιεύσω τὸ πολύκροτο βιβλίο μου, «Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸν Κ΄ αἰῶνα», στὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, μὲ τὴν ἔνδειξη στὸ ἐξώφυλλο, ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν πρώτη γέφυρα τοῦ Βοσπόρου, τὴν μυστηριώδη φράση «Ὁ δρόμος γιὰ τὴν Τσάμλιζα».

Ὅπως τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἐπληροφορήθη ἀργότερα, Τσάμλιτζα ἦταν ἡ ὀνομασία ἑνὸς λόφου ποὺ δεσπόζει στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τοῦ Βοσπόρου καὶ ποὺ προώριζα γιὰ συνομοσπονδιακὴ πρωτεύουσα, τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας  τοῦ τύπου τῆς Washington D.C.

Ἐχρειάσθησαν ὅμως ἀκόμη 20 χρόνια γιὰ νὰ ἀρχίσῃ νὰ καταλαβαίνῃ τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ὅτι ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία εἶχε ὡς στόχο τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Αὐτοκρατορίας (ἀλεξανδρινῆς-ῥωμαϊκῆς-βυζαντινῆς-ὀθωμανικῆς) ποὺ εἶχαν καταστρέψει πρὸς ὄφελός τους οἱ Φράγκοι τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν εἶχαν διαμελίσει σὲ μικρὰ ἀνίσχυρα ἐθνοκράτη, ὅπως ἦταν τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν.

Ἐχρειάσθησαν ἀλλὰ τόσα χρόνια γιὰ νὰ καταλάβη τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ὅτι ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία δὲν θὰ περιελάμβανε ὁλόκληρη τὴν ἔκταση μέχρι τὸν Καυκάσο ἀλλὰ, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἀλεβηδῶν, ἕνα κράτος τοῦ Αἰγαίου μὲ σύνορα τὶς δύο ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου, ὡς ὀμφαλοῦ τῆς γῆς.

Τέλος, ἐχρειάσθη ἡ ἔλευση ἐπὶ σκηνῆς τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ, Δονάλδου Τραμβίου, γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ὅτι ἡ Ἀμερική, ἀνέκαθεν ἐστήριζε ὡς μοναδικὴ λύση τὸ σχέδιο Κιτσίκη, ὅπως μαρτυροῦν τὰ ἀρχεῖα τοῦ State Department.

Ἡ κρίση τοῦ Κατὰρ ποὺ ἐξεδηλώθη ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Τραμβίου ἀπὸ τὸ ταξίδι του στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων τῆς Οὐασιγκτῶνος μὲ τὸ Ἰράν, ἀκόμη δὲν ἐπέτρεψε στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ νὰ καταλάβῃ ὅτι ἡ κρίση αὐτὴ ἔβαλε σὲ κίνηση τὴν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου Κιτσίκη πλήρους ἀνακατανομῆς τῶν ἐδαφῶν τοῦ βαλκανομεσανατολικοῦ χώρου μὲ στόχο τὴν συγκρότηση τῆς Συνομοσπονδίας, στὰ πλαίσια τῆς ἀμερικανορωσικῆς  Νέας Γιάλτας.

Γιὰ τὸν Κιτσίκη, προτεραιότητα ἐκαθίστατο ἐξ ἀρχῆς ἡ ἐπάνοδος τῆς βυζαντινωθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν σύγχρονη μορφὴ συνομοσπονδίας μεταξὺ Ἑλληνων καὶ Τούρκων γύρω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος, βάσει τοῦ σκεπτικοῦ ὅτι ἡ κρατικὴ δομὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν ἦταν γῆ περιστοιχισμένη ἀπὸ θάλασσα ἀλλὰ θάλασσα  (Αἰγαῖο) περιστοιχισμένη ἀπὸ γῆ (τὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου), προστατεύοντας τὸν θαλάσσιο ἄξονα ἀπὸ Κρήτη μέχρι τὰ Στενὰ καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Συνομοσπονδία ἠδύνατο κάλλιστα νὰ ἀποκαλεσθῇ κράτος τοῦ Αἰγαίου ἤ κράτος τῆς Τσάμλιτζας (τῶν Στενῶν).

Γύρω ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου συνεκροτοῦντο  αὐτόνομα κράτη ἄρρηκτα συνδεδεμένα μὲ τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου, σὲ συνομοσπονδιακὴ δομή, ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, τὴν Μακεδονία, τὴν Θράκη, τὸ κράτος τῶν Ἀλεβηδῶν, τὸ ἑνωμένο Κουρδιστὰν Συρία-Ἰράκ-Ἰρὰν καὶ Τουρκίας, τὴν ἡνωμένη Ἀρμενία, κάτι ποὺ θὰ ἰκανοποιοῦσε ψυχολογικὰ καὶ τὸν Ἔρντογαν, ποὺ ἀναφέρεται συνεχῶς στὸ Misaki Milli (τὸ Ἐθνικὸ Σύμφωνο), τῆς 28 Ἰανουαρίου 1920, ποὺ ἐὰν ἐπραγματοποιεῖτο σήμερα θὰ ἀφαιροῦσε ἀπὸ τὰ ἀραβικὰ κράτη καὶ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος, τὴν ἰσχύ τους.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὅμως τὸ σχέδιο Κιτσίκη ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ βάζῃ σὲ πράξη ὁ Τράμβιος, χρειάζεται ἕνας ἡγέτης ποὺ τολμᾷ νὰ λέγῃ ὄχι στὶς Μεγάλες Δυνάμεις καὶ συνάμα νὰ συνεργάζεται μαζί τους.

Ἀμερικὴ καὶ Ῥωσία πάντοτε ἀπηχθάνοντο τὸ ὑπηρετικὸ ὑπάκουο προσωπικὸ ἑλλαδικοῦ τύπου, μοναδικὸ στὸ εἶδος του, ἀπὸ τὸ 1821, συγκροτούμενο γύρω ἀπὸ τὸ ῥωσικό, γαλλικό, ἀγγλικὸ καὶ γερμανικὸ κόμμα. Θέλουν ἡγέτη ποὺ νὰ τοὺς ἀψηφᾷ καὶ νὰ τοὺς λέγῃ ὄχι. Οὐδεὶς ἀγαπᾷ τὸν δοῦλο.

Ἀκριβῶς γι αὐτὸ ἐκτιμοῦν τὸν Ἔρντογαν. Πέρυσι ἡ CIA προσεπάθησε νὰ τὸν δολοφονήσῃ καὶ ἀπέτυχε. Ὁ Ἔρντογαν ἀντέδρασε σὰν μαινόμενος ταῦρος. Ἀπέλυσε 100 χιλιάδες ὑψηλοβάθμους τοῦ κατεστημένου καὶ τοὺς ἐφυλάκισε. Τὸν Ὀζάλ, τὸν εἶχε δολοφονήσει τὸ 1993 τὸ τουρκικὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο. Ὁ θαυμαστής του ὁ Ἔρντογαν εἶναι ἀποφασισμένος νὰ μὴν ὑποστῇ τὸ τέλος του. Ἐὰν ὁ Τράμβιος καθαιρέσῃ τὸν Ἔρντογαν μὲ ποῖον θὰ τὸν άντικαταστήση; Δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ ἄλλος ἡγέτης.

Γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγάλο γεωπολιτικὸ παιχνίδι τοῦ κράτους τοῦ Αἰγαίου χρειάζεται ἡ σύσφιξη τῆς συμμαχίας Ῥωσίας-Ἀμερικῆς-‘Ισραὴλ καὶ Ἰράν (ὑπὸ διαφορετικὸ καθεστώς) κατὰ τῆς Κίνας, τοῦ  ῥιζοσπαστισμοῦ τοῦ σουννιτικοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τῆς Γερμανίας. Ἐπὶ πλέον χρειάζεται καὶ ἕνας ἕλλην Ἔρντογαν, ἕνας ἕλλην ἡγέτης. Ὁ Κιτσίκης εἶναι μὲν ὁ διανούμενος τοῦ σχεδίου. Γίνεται νὰ γίνῃ καὶ ὁ ἐκτελεστής του;  Δύσκολα.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         9 Ἰουνίου 2017